Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loren gaat. En als wij later zien, hoe hij zich afwendt van de jonkvrouw Galiëne, vol schaamte over zijn moed, nadat hij haar heeft bevrijd, zeggen wij:

„Het was een mensch, deze Ferguut, en hij leeft als een man in 't boek van een groot schrijver."

Heb ik de ontroering mijner ziel, terwijl ik de Ferguut voor u vertaalde, genoeg in 't werk zelve^kunnen leggen? Dit is de menschelijkste der Arthur-sagen, een der meesterwerken van de wereld-literatuur.

Wonderlijke Geschiedenissen uit Friesland (blz. 311—321). In vele oude geschiedenis-boeken over Friesland worden deze verhalen min of meer als historie behandeld: dat ze echter bij de sagen behooren, behoeft geen betoog.

Zuwaert, de Martelares van Dordrecht (blz. 321— 323). Is gekozen als voorbeeld eener Katholieke legende. Zoo deze bundel door een tweeden wordt aangevuld, zullen daarin verdere verhalen over Nederlandsche martelaren of heiligen worden opgenomen.

De Engelsche Koningsdochter (blz. 323—332). Bekende sage over 't ontstaan van 't wapen der heeren van Heusden.

De Vliegende Hollander (blz. 332—338). Niet ligt aan deze sage 't verhaal van Kaïn (Waleram en Reginald. blz. 74 en vlgd. van dit boek) ten grondslag, zooals door sommigen wordt aangenomen. Is ze een fantasie van Heinrich Heine? Zie „Aus den Memoiren des Herrn von Schnabelewoieski.

Door Wagner's opera heeft ze zich verspreid over de gansche wereld, en zóó is er nog in dezen tijd in ZuidAfrika, dat arm is aan „Europeesche" sag en, een variatie uit ontstaan.

Sluiten