Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie verzekerd zijn.

1°. volontairs, leerlingen en dergelijke personen, die in verband met hun opleiding nog geen loon ontvangen;

2°. personen beneden den leeftijd van 21 jaren;

3°. personen, die wegens werkzaamheden in dienst van den werkgever verricht, van derden uitkeeringen in geld ontvangen; Isfll*

Voor de toepassing van deze wet worden inwonende kinderen van den werkgever niet als arbeiders beschouwd;

e. onder loon, elke uitkeering, welke de arbeider als vergoeding voor zijn arbeid of gedurende staking van den arbeid van zijn werkgever ontvangt; indien het loon gedeeltelijk of geheel bestaat in huisvesting, verstrekkingen in natura, of wel in beide, wordt de geldswaarde daarvan geschat volgens de waarde ter plaatse van verstrekking; voor de berekening van loon volgens deze wet worden medegerekend ontvangsten van derden, welke van invloed zijn op de voorwaarden der arbeidsovereenkomst;

ƒ. onder dagloon, het loon, dat een arbeider, toen het ongeval hem trof, gemiddeld per dag verdiende in de onderneming, waarin het ongeval plaats greep;

g. onder Bank, de Rijksverzekeringsbank;

h. onder Landbouw-ongevallenfonds, het fonds, waarin gestort worden de gelden, aan de Bank toekomende krachtens deze wet;

i. onder Bedrijfsvereeniging, een door Ons erkende vereeniging van werkgevers, welke zich belast met de uitvoering der bij deze wet geregelde verzekering;

ƒ. onder Onzen Minister, de Minister belast met de uitvoering dezer wet.

Artikel 2. 4'"v'

De arbeiders in de verzekeringsplichtige bedrijven zijn volgens de bepalingen dezer wet verzekerd tegen geldelijke gevolgen van ongevallen, hun in verband met hunne dienstbetrekking overkomen.

Artikel 3.

Indien een publiekrechtelijk lichaam door in zijn dienst zijnde personen zoodanige werkzaamheden doet verrichten, dat die personen ingevolge artikel 2 verzekerd zouden zijn, indien zij die werkzaamheden in dienst

Sluiten