Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Wanneer het lidmaatschap van een lid is geëindigd, wordt hij terstond door het bestuur der Bedrijfsvereeniging van het ledenregister afgevoerd.

Artikel|25. De Bedrijfsvereeniging is verplicht:

a. van elke al of niet voorloopige toekenning van een voor haar rekening komende rente binnen een week na die toekenning, alsmede van elke wijziging der toegekende rente, binnen een week na die wijziging mededeeling te doen aan het bestuur der Bank; het model dier mededeeling wordt vastgesteld door Onzen Minister;

b. ingeval van toekenning eener blijvende rente vóór of op den door het bestuur der Bank te bepalen vervaldag tot zekerheid voor de geregelde uitbetaling der rentetermijnen in handen van het bestuur der Bank een pand te stellen, dat voldoende is tot dekking van de contante waarde der rente. Het bedrag dezer contante waarde wordt door het bestuur der Bank vastgesteld overeenkomstig bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen regelen. Bij algemeenen maatregel van bestuur worden de noodige voorschriften betreffende het stellen der zekerheid gegeven;

c. aan het bestuur der Bank de door dat bestuur verlangde inlichtingen te geven betreffende ongevallen, aan arbeiders overkomen in ondernemingen van bij de Bedrijfsvereeniging aangesloten werkgevers. .

Artikel 26.

intrekking \ j)e erkenning eener Bedrijfsvereeniging kan door

der erken. .. ° , - t-. ii • j

ning. Ons worden ingetrokken. De gevallen, waarin deze in-

Sluiten