Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verplichtingen van den ln het buitenland wonenden rentetrekker.

7. De beslissing omtrent de vraag, van welken aard de bezwaren van den getroffene of diens wettelijken vertegenwoordiger zijn, berust uitsluitend bij het bestuur der Bank, onderscheidenlijk der Bedrijfsvereeniging.

8. Getroffenen en, indien hun toestand geleide noodig maakt, mede hunne geleiders, die zich verplaatsen moeten, omdat de getroffenen aan een oproeping, ingevolge de bepalingen van dit artikel gedaan, moeten voldoen of geneeskundig onderzocht of behandeld moeten worden, ontvangen vergoeding voor reiskosten en tijdverlies naar den maatstaf van het tarief van getuigen, in artikel 65, zesde lid onder b, bedoeld; tijdverlies wordt niet vergoed, indien een tijdelijke uitkeering of een rente naar algeheele ongeschiktheid wordt uitgekeerd.

9. Voor de toepassing van dit artikel kan aan de in het voorgaande lid bedoelde personen in gevallen, bij algemeenen maatregel van bestuur aan te wijzen, vergoeding voor verblijfkosten worden toegekend.

Artikel 51.

1. De rentetrekker, die in het buitenland zijne woonplaats heeft, is, op uitnoodiging van het bestuur der Bank onderscheidenlijk der betrokken Bedrijfsvereeniging verplicht, zich in persoon te vervoegen bij en de gevraagde inlichtingen te geven aan den Nederlandschen consulairen ambtenaar, binnen wiens ressort hij zijne woonplaats heeft of indien hij zijn woonplaats heeft in een kolonie of in eene bezitting van het Rijk in een ander werelddeel, bij en aan den ambtenaar door Onzen, Minister aan te wijzen. Is de rente aan een getroffene toegekend, dan is deze, ook zonder uitnoodiging van het bestuur der Bank of der betrokken Bedrijfsvereeniging, verplicht, tenzij het bestuur hem van die verplichting ontheft, zich eenmaal om de negen maanden in persoon te vervoegen bij bedoelden consulairen of door Onzen Minister aan te wijzen ambtenaar.

2. Dé rentetrekker, die zich in het buitenland vestigt of aldaar van woonplaats verandert, is verplicht zijne woonplaats mede te deelen aan het bestuur der Bank of der betrokken Bedrijfsvereeniging.

3. Blijft de rentetrekker in gebreke de verplichtingen, hem opgelegd bij de voorgaande twee leden, na te

Sluiten