Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesteld worden. De renteuitkeeringen' worden betaalbaar gesteld op geregelde door het bestuur der uitbetalende instelling vast te stellen termijnen, doch ten minste eenmaal per drie maanden.

4. Aan in het buitenland gevestigde verzekerden kan op hun verzoek de rente worden overgemaakt in de termijnen en op de wijzen voor ieder geval afzonderlijk door het bestuur der Bank of der betrokken Bedrijfsvereeniging te bepalen, onder aftrek van de kosten op de overmaking vallend.

5. Eene eenmaal uitbetaalde schadeloosstelling is niet vatbaar voor terugvordering.

Artikel 74.

1. Alle geldelijke schadeloosstellingen of termijnen ervan worden naar boven tot een veelvoud van een cent afgerond.

2. De wijze van vaststelling, toekenning en uitbetaling der schadeloosstellingen, verschuldigd door de Bank, voor zoover die niet bij deze wet bepaald is, wordt geregeld bij algemeenen maatregel van bestuur.

Artikel 75.

Verbod vervreemding ol verpanding rente.

Tt De tijdelijke uitkeeringen en de renten, bij deze wet toegekend, zijn tot een beloop van acht gulden per week:

a. onvervreemdbaar;

bt niet vatbaar voor verpanding of beleening; c. niet vatbaar voor executoriaal of conservatoir beslag, noch voor faillissementsbeslag. • vA

2. Het bedrag van acht gulden per week wordt, voor zoover betreft de niet-vatbaarheid voor executoriaal of faillissementsbeslag, verminderd met het bedrag tot hetwelk andere vaste uitkeeringen, die de rentetrekker geniet, met uitzondering van uitkeeringen krachtens de Ongevalle nwet 1921 niet vatbaar zijn voor beslag of korting.

3. De lastgeving om eenige schadeloosstelling te ontvangen kan steeds worden herroepen; alle hiermede strijdige overeenkomsten zijn nietig.

4. Deze bepalingen moeten op de beslissing van toekenning der tijdelijke uitkeeringen der rente zijn afgedrukt.

Afronding termijnen schadeloos' stellingen.

Sluiten