Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Formulieren, loonlijsten.

plicht ten aanzien dier onderneming de bepalingen der vorige leden na te komen. Gelijke ontheffing kan door hem worden verleend van het nakomen van de nadere voorschriften of van een of meer dier voorschriften. De Minister kan ten allen tijde de ontheffing intrekken.

5. De werkgever is verplicht de loonlijst of het stuk, hetwelk hij ingevolge de bepalingen van een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld in het vorige lid, verplicht is te houden in plaats van de loonlijst, binnen den termijn, door Onzen Minister te bepalen, tegen bewijs van ontvangst in te leveren ten kantore der posterijen, binnen welks kring hij zijn woonplaats heeft, ter verzending naar de door Onzen Minister te bepalen plaats. De werkgever is mede verplicht op de daartoe gedane vordering de loonlijst tegen bewijs van ontvangst af te geven aan een der ambtenaren, krachtens artikel 96 aangewezen. Ingeval van samenloop van de verplichtingen, in dit lid bedoeld, heeft de laatst bedoelde den voorrang.

^K:)' Artikel 82.

1. Onze Minister stelt vast:

a. de vervaldagen der premie;

b. het formulier betreffende de inlevering door de werkgevers van de opgaven, benoodigd tot vaststelling der premie;

c. het formulier of de formulieren der loonlijsten, bedoeld in het vorige artikel en het formulier of het model der stukken, welke de werkgever ingevolge de bepalingen van een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld in het vorige artikel, verplicht is te houden in plaats van de loonlijsten;

d. het formulier of het model der stukken, welke de werkgever ingevolge de bepalingen van een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld in het vorige artikel, verplicht is te houden behalve de loonlijsten.

2. De formulieren en modellen in het voorgaande lid bedoeld, worden kosteloos verkrijgbaar gesteld.

Artikel 83.

SC Wordt een onderneming, in afwijking van een vroegere beslissing, waartegen niet meer opgekomen kan worden,, verzekeringsplichtig verklaard, dan is

Sluiten