Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vaststelling

bedrag

premie.

Betaling premie verstreken .termijn.

mijn na eiken vervaldag is de werkgever verplicht ten kantore der posterijert binnen welks kring hij zijn woonplaats heeft, de premie te betalen, berekend over het totaal van het loon, dat in het tijdvak, waarover de betaling loopt, door zijne arbeiders is verdiend, strekt ^ dC betaHng Wordt een kwijting in duplo ver3. Uiterlijk op den laatsten dag van den ingevolge het eerste lid door Onzen Minister bepaalden termijn zendt de werkgever een exemplaar der kwijting aan het bestuur der Bank.

4 Door Onzen Minister kan ten aanzien van bepaalde groepen van werkgevers worden bepaald, dat op andere dan de in het tweede en derde lid genoemde wijze van de betaling der premie blijk zal worden gegeven 5. Ingeval de werkgever een publiekrechtelijk lichaam is, wordt als woonplaats van dit lichaam aangemerkt de gemeente waar de aangifte ingevolge artikel 54 is geschied of had behooren te geschieden.

Artikel 85.'

1. Het bestuur der Bank stelt, nadat overeenkomstig het bepaalde bij het vorige artikel van de betaling is gebleken het bedrag vast van de door den werkgever verschuldigde premie.. Het aldus vastgestelde bedrag wordt hem schriftelijk medegedeeld, vergezeld van de berekening, waarop het steunt, indien het niet overeenstemt met des werkgevers berekening.

2 Bedraagt het vastgestelde bedrag meer dan de werkgever bereids betaalde, dan heeft hij dit meerdere binnen een en twintig dagen na de dagteekening van de in het eerste lid bedoelde mededeeling te voldoen ten I kantore der posterijen, binnen wiens kring hij zijne woonplaats heeft.

3 Bedraagt het vastgestelde bedrag minder dan de werkgever bereids betaalde, dan wordt hem te gelijk met de mededeeling daarvan dit mindere kosteloos overgemaakt.

Artikel 86.

1. Indien door het bestuur der Bank verklaard wordt, dat in eene onderneming reeds over een of meer bèta-

Sluiten