Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lingstermijnen een verzekeringsplichtig bedrijf 'is uitgeoefend, heeft de werkgever binnen een en twintig dagen na de dagteekening van de mededeeling betreffende de indeeling van zijne onderneming in eene gevarenklasse en de toewijzing van een gevarencijfer, de verschuldigde premie over de verstreken termijnen in eens te betalen op de wijze, vermeld in artikel 84.

2. De vaststelling der premie en, zoo noodig, de nadere verrekening geschieden op de wijze in het vorige artikel bepaald.

3. Premiën, welke langer dan twee jaren verschuldigd zijn, worden niet meer vastgesteld.

Artikel 87.

1. Indien eenige premie niet betaald is binnen den bepaalden tijd, stelt het bestuur der Bank ambtshalve het verschuldigde bedrag vast en deelt het aldus vastgestelde bedrag den werkgever schriftelijk mede, vergezeld van de berekening, waarop het steunt.

2. Indien na de in artikel 85, eerste lid, bedoelde vaststelling is gebleken, dat door den werkgever minder dan het verschuldigde aan premie is betaald, stelt het bestuur het bedrag vast, zoowel van het alsnog door hem verschuldigde over de verstreken betalingstermijnen als van hetgeen noodig is ter vergoeding van de interesten, berekend tegen vijf percent 's jaars, die bij tijdige betaling der premie ten bate van de Bank zouden gekomen zijn. |

3. De aldus vastgestelde bedragen worden den werkgever schriftelijk medegedeeld, welke mededeeling vergezeld gaat van de berekening, waarop zij steunen. Zij moeten door hem binnen een en twintig dagen na de dagteekening van de mededeeling worden voldaan ten kantore van de posterijen, bedoeld in het vijfde lid van artikel 81.

. 4. De beide vorige leden gelden ook wanneer na de vaststelling, bedoeld in artikel 86, tweede lid, of na diet bedoeld in het eerste lid van dit artikel, blijkt, dat door den werkgever minder dan het verschuldigde aan premie is betaald.

5. De bijvordering van premie, als bedoeld in de drie vorige leden, heeft niet plaats, indien na den dag van

Maatregelen bij niet betaling premie.

Sluiten