Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongeval aan een verzekerde, wiens dagloon meer dan acht gulden bedraagt, zoo blijft de verantwoordelijkheid van den werkgever bestaan, doch wordt door den rechter bij de vaststelling der schadevergoeding rekening gehouden met hetgeen krachtens deze wet genoten wordt.

Artikel 102.

1. De burgerrechtelijke verantwoordelijkheid van den werkgever wordt niet opgeheven, wanneer aan den verzekerden arbeider in verband met zijne dienstbetrekking een ongeval overkomen is, veroorzaakt door een der misdrijven, omschreven in het Wetboèk van Strafrecht, Boek II Titels VII, XIX, XX en XXI en het hoofd of de bestuurder der onderneming te dier zake door den strafrechter bij een onherroepelijk geworden vonnis is veroordeeld of wel het hoofd of de bestuurder der onderneihing in het buitenland is veroordeeld terzake van een strafbaar feit, waardoor het ongeval is veroorzaakt, overeenkomende met een dier misdrijven.

2. Indien het hoofd of de bestuurder der onderneming door den Nederlandschen strafrechter bij een niet onherroepelijk geworden verstekvonnis is veroordeeld, zal de burgerlijke rechtsvordering kunnen worden ingesteld zes maanden na de dagteekening van het verstekvonnis, tenzij vóór dien tijd de werkgever of degene, die als zoodanig is opgetreden of die den werkgever als zoo-danig heeft vervangen, tegen dat vonnis verzet heeft aangeteekend.

Artikel 103.

1. Degene, die gehouden is tot vergoeding der schade, door den verzekerde of diens nagelaten betrekkingen ten gevolge van het ongeval geleden, is voor het bedrag der schadevergoeding, krachtens deze wet uitbetaald, aansprakelijk jegens degenen, te wier laste dat bedrag komt. Indien aan den verzekerde of diens nagelaten betrekkingen een anders dan voorloopig vastgestelde rente is toegekend, kan degene, te wiens laste die rente komt, in de plaats van de termijnen dier rente, de contante waarde daarvan vorderen, berekend op de wijze, waarop de contante waarde eener rente, bedoeld in artikel 25, onder letter b, wordt berekend.

Vervalt niet,

Indien

ongeval

veroorzaakt

door

misdrijf.

Schadevergoeding.

Sluiten