Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XVII. Overgangs- en slotbepalingen. Artikel 118.

Over het tijdvak, gelegen tusschen de tijdstippen, bedoeld in het eerste en in het tweede lid van artikel 124, wordt door den werkgever geen premie betaald.

Artikel 119.

Het is den werkgever verboden de voor hem uit deze wet voortvloeiende kosten geheel óf ten deele af te houden .van het loon der arbeiders.

Artikel 120.

1. De gemeentebesturen zijn gehouden aan het bestuur der Bank en aan de krachtens artikel 96, aangewezen ambtenaren op hun verzoek kosteloos inlichtingen te doen verstrekken uit de bevolkingsregisters en zoc noodig uit de registers van den burgerlijken stand.

2. De bewaarders der registers van den Burgedijker Stand zijn verplicht aan het bestuur der Bank en aan hei bestuur* eener Bedrijfsvereeniging bij overlijden var een verzekerde op verzoek van dat bestuur kosteloos toe te zenden een door hen gewaarmerkt afschrift vai de opgave van de oorzaak van den dood van den ver zekerde, bedoeld bij artikel 5 van de wet van 1 Jun 1865, regelende de uitoefening der geneeskunst (Staats blad 1903, no. 148, laatstelijk gewijzigd bij de wet Vai 31 December 1909, Staatsblad no. 452).

Artikel 121.

1. De Bedrijfsvereenigingen zijn gehouden op ver zoek van het bestuur der Bank of van een Raad vai Arbeid de door dat bestuur of den Raad van Arbeii ten behoeve van de richtige vervulling hunner uit dez wet voortvloeiende taak. gewenschte medewerking t verleenen. Overeenkomstige verplichting rust op tl Bank en den Raad van Arbeid ten aanzien van de Be drijfsvereenigingen.

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur worden om trent deze medewerking nadere regelen gegeven.

Geen premie, betaling overgangs. tijdvak.

L l

i

1

s

Sluiten