Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzekering gebruik te maken van de medewerking van instellingen, welke reeds met vrucht de betrokken werkgeverskringen met het denkbeeld dezer verzekering nebben vertrouwd gemaakt.

Het ontwerp laat uitsluitend onderlinge vereenigingen van werkgevers bij de uitvoering der verzekering als bedrijfsvereeniging toe en sluit daarvan uit winstbeoogende instellingen (art. 13). Ondergeteekende kan zich geheel aansluiten bij het gevoelen vari de bij beschikking van den toenmaligen Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel van 22 Maart 1913 benoemde Commissie tot het instellen van een onderzoek naar de resultaten, waartoe de risico-overdracht bij de uitvoering der Ongevallenwet 1901 heeft geleid, waar deze Commissie op blz. ,45 van haar Rapport schrijft: „Op het gebied der sociale verzekering behoort naar het der Commissie toeschijnt aan winstbeoogende organisaties geen plaats te worden ingeruimd, tenzij de omstandigheden van zoodanigen aard zijn, dat haar gemis het welslagen der verzekering zou bedreigen." Dat dit laatste bij de uitvoering der onderhavige verzekering het geval zou zijn, zal wel door niemand worden gesteld.

Volledigheidshalve worde hieraan nog toegevoegd, dat het ontwerp eenige eischen stelt ten aanzien van den omvang der onderlinge verèeniging, welke tot de uitvoering der verzekering wenscht te worden toegelaten en dat niet slechts bestaande, doch ook na de invoering der wet nieuw op te richten organisaties als Bedrijfsvereeniging zullen kunnen worden erkend.

Het wetsontwerp draagt derhalve de uitvoering der verzekering op aan openbare organen (Rijksverzekeringsbank, Verzekeringsraden en Raden van Arbeid) en aan bijzondere instellingen (Bedrijfsvereenigingen). Beide soorten van organen staan als gelijkberechtigde naast elkander, en de werkgever heeft de onbelemmerde keuze of hij ziqh wil aansluiten bij eene Bedrijfsvereeniging, dan wel het risico van de verzekering zijner arbeiders wil zien gedragen door het openbaar orgaan. Wat deze laatste wijze van verzekering betreft, is de organisatie aldus ontworpen, dat de Rijksverzekeringsbank de draagster is van het risico der verzekering, terwijl de

Sluiten