Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komend ongeval doet instellen. Het in art. 23 bedoelde Reglement der Bedrijfsvereeniging zal regelen moeten inhouden omtrent het onderzoek, voor het geval het ongeval voor rekening is van de Bedrijfsvereeniging.

Artikelen 66—77. Deze artikelen komen overeen met de artikelen 70—80 der Ongevallenwet. 1921.

Artikelen 78—89. Deze artikelen komen overeen met de artikelen 40—52 der Ongevallenwet 1921.

Artikelen 90—95. Deze artikelen komen overeen met de artikelen 81—86 en 92 der Ongevallenwet 1921.

Artikel 90, derde lid. Deze bepaling beoogt zooveel mogelijk eenheid in de rechtspraak te bevorderen. Aangezien geschillen tusschen eene Bedrijfsvereeniging en voor haar risico verzekerde arbeiders over het recht op schadeloosstelling niet door den administratieven rechter kunnen worden beslist, bestaat de kans, dat bepaalde wettelijke begrippen door de scheidsgerechten anders worden uitgelegd dan door de Raden van Beroep en den Centralen Raad van Beroep. De instelling van eene Centrale Commissie van scheidslieden, bij welke hooger beroep open zal staan van alle beslissingen van een scheidsgerecht vermindert echter die kans, omdat vertrouwd

mag worden dat deze commissie reKcuuig ^ nu^u^ met de rechtspraak van den hoogsten administratieven rechter in ongevallenzaken.

Artikel 96. Het ligt in de bedoeling met het in dit artikel bedoelde toezicht dezelfde ambtenaren te belasten, welke het toezicht uitoefenen op de naleving der Ongevallenwet 1921.

Artikel 99. Dit artikel komt overeen met artikel 87 der Ongevallenwet 1921.

Eerste lid. De werkgever, die lid is van eene Bedrijfsvereeniging, wordt hier uitdrukkelijk uitgezonderd, omdat het uit verzekeringsoogpunt geen aanbeveling verdient, dat de werkgever bij de Bank en de arbeiders, in dienst van dien werkgever, bij eene Bedrijfsvereeni-

Sluiten