Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ging met eene premieverzekeringmaatschappij eene overeenkomst tot herverzekering aangaat. Evenmin is het verboden om de administratie der verèeniging cp te dragen aan zoodanige maatschappij, mits uiteraard de bepalingen der wet nopens het bestuur der verèeniging worden nageleefd.

Eenige bijzonderheden betreffende de onderlinge organisaties, welke thans zich met de ongevallenverzekering van landarbeiders bezighouden en op welke de Memorie van .Toelichting het oog heeft, mogen hier volgen. Drie organisaties treden hier op den voorgrond, n.1. de Centrale Landbouw-Onderlinge, de TuinbouwOnderlinge en de Roomsch-Katholieke Boerenbond. Daarnevens bestaan nog een tweetal federaties van plaatselijk werkende land- en tuinbouwersvereenigingen. Blijkens haar opgaven telde de Centrale LandbouwOnderlinge op 31 December 1919 ± 15000 leden, met een loonbedrag van ruim 41 millioen gulden, terwijl de overeenkomstige cijfers voor de Tuinbouw-Onderlinge ± 2850 en ruim 10 millioen gulden bedroegen. De Roomsch-Katholieke Boerenbond telde in Mei 1921, ± 13000 leden, 24456 verzekerde personen met een verzekerd loonbedrag van ƒ 14.770.0C0—. De eerstgenoemde organisatie is samengesteld uit een aantal provinciale vereenigingen, welke de schadeloosstellingen gedurende de eerste twee maanden na het ongeval vaststellen, terwijl de Centrale-Onderlinge de na afloop van dien termijn verschuldigde uitkeeringen doet. De uitvoering der verzekering door de Provinciale afdeelingen geschiedt door middel van plaatselijke commissies.

De regeling in de wet van het aandeel, dat de bijzondere instellingen zullen hebben in de uitvoering der verzekering kan, naar de meening van schrijvers, niet anders dan onbekrompen worden genoemd. Openbaar orgaan en bijzondere instelling worden als geheel gelijkwaardige instituten naast elkander gesteld. Wel stelt de wet de verzekering bij de Rijksverzekeringsbank voorop, maar dit vindt zijne verklaring in technisch-legislatieve redenen. De wet regelt de zaak aldus. De arbeiders in de landbouwbedrijven zijn van rechtswege verzekerd tegen

Sluiten