Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blijkens de Memorie van Toelichting biedt een te kleine Bedrijfsvereeniging naar het gevoelen van den Minister onvoldoenden waarborg voor goed beheer. Eene verèeniging met slechts een gering aantal leden is weinig draagkrachtig en kan derhalve in den regel niet de beschikking krijgen over voldoende voor hunne taak berekende arbeidskrachten. De wet bevat geene aanwijzing omtrent de te stellen eischen. Afgaande op hetgeen omtrent deze eischen bij de behandeling van het wetsontwerp door de Tweede Kamer van de zijde van den Minister is geschreven en gezegd, zullen echter die eischen niet onredelijk zwaar zijn, zoodat dan ook de in enkele deelen van ons land bestaande federaties van plaatselijke vereenigingen op erkenning uitzicht hebben. De te stellen eischen kunnen immers matig blijven, omdat de Bedrijfsvereeniging, vóór als zoodanig te kunnen worden erkend, in handen der Rijksverzekeringsbank zakelijke zekerheid moet stellen voor de nakoming harer verplichtingen. Deze zekerheid kan worden vergeleken met het z.g. algemeene pand, dat de risico-dragende instellingen krachtens art. 54 der Ongevallenwet 1921 moeten stellen, en zal vermoedelijk wel naar dezelfde regelen als voor dat pand bij algemeenen maatregel zijn vastgesteld, worden berekend. Da'wet bevat in dit verband verder de belangrijke bepaling,- dat eene Bedrijfsvereeniging, wier statuten de bepaling bevatten dat de leden der verèeniging onderling voor de schulden der verèeniging aansprakelijk zijn, en zulks nog gedurende ten minste een jaar na hun uittreden als lid blijven, door de Koningin geheel of gedeeltelijk van de verplichting tot het stellen van den hier bedoelden waarborg kan worden vrijgesteld. Uiteraard zal de mate, waarin de Koningin van deze bevoegdheid zal gebruik maken, in hoofdzaak worden bepaald door de aantallen der tot de betrokken Bedrijfsvereenigingen toegetreden werkgevers. Hoe grooter dat aantal, des te grooter is ook de draagkracht der Verèeniging, en des te minder bestaat dan de noodzakelijkheid om het stellen van zakelijke zekerheid te eischen.

Voorts is de Bedrijfsvereeniging verplicht om zoodra door haar eene definitieve rente is toegekend, tot zekerheid voor de geregelde uitbetaling der rente in handen van het bestuur der Rijksverzekeringsbank een pand

/

Sluiten