Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te stellen ten bedrage van de contante waarde der rente.

De niet zakelijke waarborg voor eene juiste uitvoering der verzekering met betrekking tot de belangen der verzekerden, bestaat in hoofdzaak in de bepaling, dat het bestuur der Bedrijfsvereeniging voor de helft moet bestaan uit arbeiders in de landbouwbedrijven. De wet gaat van de gedachte uit, dat deze leden van het bestuur inzonderheid zullen zorgen voor de richtige naleving der wetsbepalingen, welke van belang zijn voor de rechten der verzekerde arbeiders. Aangezien de uitvoering der verzekering bij het bestuur berust, hebben de arbeiders-leden derhalve de volle gelegenheid voor de belangen der verzekerden te waken.

Een verdere waarborg voor goed beheer is gelegen in de instelling van den Raad van Toezicht, die samengesteld uit leden-werkgevers, leden-arbeiders en leden, benoemd door de Koningin, belast is met het toezicht op de uitvoering der verzekering door en op den toestand en het beheer der Bedrijfsvereenigingen.

De werkgever, die tot eene Bedrijfsvereeniging wenscht toe te treden, behoeft daartoe geen voorafgaande toestemming van de overheid. Ook in dit opzicht is de wet ruimer gesteld dan de Ongevallenwet 1921, welke de overdracht van het risico der verzekering door een werkgever aan een particuliere instelling bindt aan eene toelating daartoe door de Rijksverzekeringsbank. Daartegenover heeft de Bedrijfsvereeniging niet het recht de toetreding van een werkgever, die voldoet aan de omtrent hej; lidmaatschap in de statuten der verèeniging gestelde eischen, te weigeren. De statuten kunnen echter algemeene voorwaarden voor het lidmaatschap stellen, b.v. uitoefening van een bepaald soort van landbouwbedrijf, uitoefening van het bedrijf binnen een aangegeven gebied; ook kan als eisch worden gesteld dat de werkgever een bepaalden godsdienst belijdt. Voldoet echter de werkgever aan die algemeene eischen, dan moet hij bij aanmelding worden toegelaten. Dit is aldus geregeld omdat anders de Bedrijfsvereeniging onbelemmerd selectie zou kunnen toepassen. Intusschen zullen bij algemeenen maatregel gevallen worden aangegeven, waarin de Bedrijfsvereeniging, niettegenstaande de zich

Sluiten