Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanmeldende werkgever voldoet aan de statuaire eischen, de toelating zal kunnen weigeren, of een toegelatene kan uitzetten. De Memorie van Toelichting noemt als voorbeeld het geval, dat een werkgever niet voldoet aan zijne verplichtingen jegens de verèeniging.

Gelijk boven reeds werd medegedeeld is de regeling in de wet omtrent de schadeloosstellingen gelijk aan die der Ongevallenwet 1921. Behoudens echter eene afwijking op twee punten. De eerste afwijking betreft het dagloon, waarnaar de geldelijke schadeloosstellingen worden berekend. De Ongevallenwet 1921 laat dit dagloon afhangen van het door den door een ongeval getroffene in het jaar, voorafgaande aan het ongeval, werkelijk verdiende loon, welk loon dan gedeeld wordt door het aantal dagen, waarop de getroffene in dat jaar in de onderneming van zijn werkgever heeft gewerkt. De Land- en Tuinbouw-Ongevallenwet bepaalt echter, dat de Koningin voor iedere gemeente een lijst zal vaststellen van de bedragen, welke voor de verschillende groepen van arbeiders als dagloon zullen gelden. Niet het individueele, maar het gemiddelde groep-loon wordt derhalve de grondslag voor de berekening der uitkeeringen. Dit stelsel is gekozen met het oog op de Omstandigheid, dat in de landbouwbedrijven vele arbeiders niet uitsluitend hun inkomen vinden in het in dienstbetrekking verdiende loon, doch daarnevens ook in verdiensten, verworven als zelfstandig ondernemer. Ook met die verdiensten behoort billijkheidshalve bij de vaststelling van het dagloon rekening te worden gehouden en dit kan het beste geschieden door loonklassen te maken. De tweede afwijking betreft de tijdelijke uitkeering. Volgens de Ongevallenwet 1921 wordt het dagloon, waarnaar de tijdelijke uitkeering wordt berekend, op dezelfde wijze vastgesteld als het dagloon, waarnaar de rente wordt berekend. Voor de landbouwarbeiders zou deze regeling niet billijk zijn, omdat voor velen de verdiensten per week sterk wisselen naar gelang van den tijd van het jaar. In den drukken oogsttijd wordt veel verdiend, in andere tijden weinig. Overkomt nu aan een arbeider een ongeval in den oogsttijd, dan zou hij ta geringe schadeloosstelling ontvangen, indien als basis

Sluiten