Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor zoover de verzekering wordt uitgevoerd door de Rijksverzekeringsbank, is die uitvoering geheel gelijk aan die der Ongevallenwet 1921. De werkgever zal derhalve aangifte moeten doen van het door hem uitgeoefende bedrijf, van veranderingen in die uitoefening en van staking van het bedrijf. Hij zal voorts over het door zijn arbeiders verdiende loon premie aan de Bank hebben te betalen, terwijl het ontwerp hem verplicht loonlijsten aan te houden. Uit dit laatste blijkt, dat de tegenwoordige Minister van Arbeid niet Jiet gevoelen deelt van zijn ambtsvoorgangers, dat het aanhouden van loonlijsten voor den landbouwer ondoenlijk zou zijn. De praktijk der thans werkende onderlinge instellingen toont aan, dat het bezwaar betreffende de loonlijsten destijds overschat is: de bij de Centrale LandbouwOnderlinge en de Tuinbouw-Onderlinge aangesloten werkgevers houden immers loonlijsten aan, die in het wezen der zaak weinig verschillen met die der Ongevallenwet 1921. Intusschen moet hierbij worden aangeteekend, dat blijkens de verslagen dier instellingen de invulling der loonlijsten veel te wenschen overlaat.

De werkgever, die toegetreden is tot eene Bedrijfsvereeniging, behoeft geene aangifte te doen van veranderingen in zijne onderneming. Wel is hij gehouden aan de Rijksverzekeringsbank kennis te geven van den aanvang en van de staking van zijn bedrijf. Deze kegtoisgéving is noodig ten einde een behoorlijk centraal overzicht te kunnen krijgen over het aantal verzekeringsplichtige ondernemingen. Deze werkgevers behoeven^ voorts geene loonlijsten aan te houden, zoodat het aan iedere Bedrijfsvereeniging zelve blijft overgelaten om te bepalen op welke wijze het door iederen werkgever te betalen aandeel in de kosten der verèeniging zal werden vastgesteld.

Met betrekking tot de plaatsgrijpende ongevallen yt> uitsluitend de werkgever, die bij de Bank is aangesloten, verplicht van het ongeval aan de Bank kennis te geven. Met betrekking tot ongevallen, overkomen aan arbeiders, in dienst van bij eene Bedrijfsvereeniging aangesloten werkgevers, is op de Bedrijfsvereeniging de verplichting gelegd om ten behoeve van de statistiek en de controle

Sluiten