Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

helpe mij de Geestelijke Overheid, aan wier leiding en gezag ik mij volkomen onderwerp. Daartoe vertrouw ik op de medewerking van Directie en Redactie en niet het minst op het gebed van Neerlands Katholieken I

En nu met moed en vertrouwen vooruit!

Met God en voor God!

Een paar dagen later werd in „De Maasbode" gepubliceerd een tweetal artikelen onder het hoofdje „Twee organisaties", waarin een vergelijking werd ingesteld tusschen de leidende grondbeginselen van twee politieke partijen van Katholieken : het reeds lang bestaande en verdienstelijke duitsche Centrum en de nog onlangs gestichte fransche „Union Catholique", waarvan kolonel Keiler de ziel en de leider is.

Het program-artikel van den nieuwen Maasbode-redacteur en de opname van de beide hier genoemde artikelen schenen de bezorgdheid gewekt te hebben van den oud-hoofdredacteur van „De Tijd", thans professor in de kerkgeschiedenis aan het Groot-Seminarie van Roermond. Althans de katholieke pers kondigde kort daarop aan, dat van de hand van professor Geurts een brochure verschijnen zou, die handelen zou over het een èn over het ander.

Zij is verschenen onder den titel: „Eerste Optreden van een Nieuwen Hoofdredacteur door P. Geurts, professor aan het Groot-Seminarie te Roermond".

Het doel van dit vlugschriftje van 39 paginaas is door den Eerw. schrijver weergegeven in de volgende woorden, welke ik in de slot-paragraaf op pag. 38 lees:

„De geest van een aanmerkelijk deel van den clerus en het katholieke volk (van Nederland) door het „integralisme" (van De Maasbode) vergiftigd! — dit vooruitzicht doet ons werkelijk huiveren en wij weten niet wat ons nog veel ergers zou kunnen wedervaren.

Om aan dit noodlottig alternatief te ontkomen, bestaat er maar één weg: „De Maasbode" dient hare „integrale" instincten en allures af te leggen. Haar hiertoe te bewegen en, zoo noodig, te pressen is de welgemeende opzet van dit schrijven .

Ziedaar aangegeven het beweerde, maar wat ik zou willen noemen het niet-werkelijke doel van professor Geurts' geschriftje. Want dit geschriftje heeft nog een ander, niet uitgesproken doel, maar wat ik zou willen noemen: het klaarblijkelijke of werkelijke doel.

Sluiten