Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want dit geschrift van „welgemeenden opzet" is niets anders dan een tendenz-geschrift up to date, maar van een tendenz van zeer bedenkelijk allooi.

Het klaarblijkelijk of werkelijk doel van de brochure wordt door den schrijver natuurlijk verzwegen, maar istusschen de regels door en niet het minst uit de alles behalve gelukkig geslaagde uitwerking van het uitgesproken, maar niet-werkelijke doel, in de slot-paragraaf duidelijk genoeg te lezen, zoodat ten opzichte van het w e r k e 1 ij k e doel de lezer niet in de geringste onzekerheid gelaten wordt. Want men kan, de brochure lezende, maar niet ontkomen aan den steeds sterker wordenden indruk, dat dit geschrift van „welgemeenden opzet" niet anders is dan een wel gedurfde, maar tevens totaal mislukte en onridderlijke aanval op het katholieke grootblad „De Maasbode" en op de door de hoofdredactie van dit blad gevolgde katholieke journalistiek.

Ik zou, gewaarschuwd door het „nemo praesumitur malus nisi probetur", vooral waar de auteur zelf spreekt van een „welgemeenden opzet van dit schrijven", niet tot de conclusie van eene andere dan de aangegeven bedoeling gerechtigd zijn, indien de schrijver zelf door de wijze van uitwerking van zijn opzet niet het bewijs geleverd had voor mijne bewering, dat de lezer van de brochure niet lichtvaardig te werk gaat, indien hij eindigt met het aannemen van eene andere conclusie en naast de uitgesproken nog eene onuitgesproken bedoeling veronderstelt en hieraan vasthoudt.

Ik kan het feit van het publiceeren van een tweetal artikelen over het Duitsche Centrum en de Fransche Union Catholique door „De Maasbode", gelet zelfs op de omstandigheid hoe daarin geredeneerd en geoordeeld wordt, niet beschouwen als een gebeurtenis van zulk een gewicht, dat daarover eene vooraf aangekondigde en eenigszins gerucht makende brochure moet worden in 't licht gegeven. Aan het verschijnen van zulk een brochure moet volgens mij een ander motief ten grondslag liggen dan een schijnbaar ridderlijke verdediging van een politieke organisatie, hoe verdienstelijk die organisatie dan ook zij, maar waarmede

Sluiten