Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

programs geven. De een zal meer verklaren dan de ander; maar is nu het meerdere, dat de eene geeft, een „onuitgesproken maar niettemin volstrekt onmiskenbaar" verwijt tot den ander, die minder geeft ? Zoo iets kan alleen hij beweren, die uiting wil geven aan een vooroordeel en een geestesgesteldheid, die hem ongeschikt maken om billijk en rechtvaardig te oordeelen. „Non judicant, qui maligne Iegunt", zou Plinius zeggen, niet zij zijn tot oordeelen in staat, die opzettelijk verkeerd lezen.

Maar de Maasbode-redacteur heeft eene, in de oogen van prof. Geurts onvergeeflijke, fout begaan. Hij heeft n.1. verklaard, dat de veel besproken brochure van den Italiaanschen Jezuiet Chiaudano over het katholiek Journalisme zijn leiddraad zijn zal. De „verheffing van deze, al is het op zich zelf nóg zoo voortreffelijke, brochure tot een program van beginselen", is voor een katholiek journalist in Nederland een tendentieuze, ongeoorloofde daad!

Och, die brochure van Chiaudano, door den Paus zoo hoogelijk geprezen en aanbevolen, wat zit die velen dwars!

Maar de brochure is er en ook de pauselijke goedkeuring en aanbeveling en de duidelijk uitgesproken wensch, dat zij tot leiddraad en wetboek zal zijn voor den katholieken journalist. Wat ligt nu meer voor de hand, dan dat een waarachtig katholiek journalist met een en ander rekening houdt ?

Wijl deze brochure in Nederland zoowel als elders door de katholieke pers is geignoreerd en als leiddraad en als wetboek is gewezen van de hand, kan ik hier aan de bekoring niet weerstaan, weer te geven de beide brieven, welke pater Chiaudano naar aanleiding zijner brochure mocht ontvangen èn van den secretaris van Z. H. Paus Pius X en van Z. E. den Kardinaal-Staatssecretaris.

Hier zijn ze:

VAN HET VAT1CAAN, den 30sten Dec. 1909.

Hoogeerwaarde Pater,

De Heilige Vader belast mij met de aangename taak, U Uw voortreffelijk geschrift terug te zenden met deze letterlijke woorden.: „peroptime, cum gratulationibus et gratiarum actione — uitstekend, mijn dank er voor en mijn goede wenschen"; en

Sluiten