Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe hebben we het nu? Is een authentieke verklaring van den Roomschen Opperpriester dan geen waarborg genoeg meer voor Katholieken over de vraag, of een bepaalde richting op welk gebied van het menschelijk handelen dan ook, al of niet katholiek is? Wanneer de Roomsche Pauszegt, uitdrukkelijk zegt, dat het journalistiek program van Chiaudano de katholieke journalistiek inhoudt, is dan niet ieder kath. journalist, die Chiaudano's program volgt, volkomen gerechtigd te verklaren, dat de door hem gevolgde journalistiek de kath. richting in de journalistiek vertegenwoordigt ; volkomen gerechtigd, om, zooal niet te désavoueeren, dan toch minstens te wantrouwen de wel beweerde maar niet bewezen kath. journalistiek van eiken katholieken journalist, die pertinent weigert hetzelfde program te accepteeren? En op welke gronden meent prof. Geurts, die toch ook naar de verklaringen van Rome te luisteren heeft, gerechtigd te zijn, de pijl van zijn giftige critiek te kunnen afschieten op den „homo novus", die verklaart op de vingerwijzingen van Rome te willen letten?

Op grond alleen, dat de professor vermoedt, let goed op: vermoedt, dat die „homo novus" poseeren wil? Maar de professor zal zijn vermoeden aannemelijk moeten maken. Zulk een bestrijdingswijze is voor een ex-hoofdredacteur, die nu den titel van „hooggeleerde" voeren mag, toch wel wat al te gemakkelijk!!

Het protest, dat prof. Geurts tegen de program-verklaring van dien „homo novus" met kracht inlegt, kan dan ook door katholiek Nederland, dat volgens ZEerw. niet-integraal katholiek is, niet anders dan „voor bloote kennisgeving" worden aangenomen!

* *

Ik kom nu tot het groote punt in kwestie, waarom heen de geheele betreurenswaardige strijd in de katholieke Pers zich beweegt, het punt, dat ook het kernpunt van prof. Geurts' brochure uitmaakt : de zoogenaamde „integraal-katholieke" richting in de journalistiek.

Hooren we hierover eerst den Roermondschen hoogleeraar:

Sluiten