Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over het verderfelijke van bedoelde richting, door hare eigen voorstanders de „integraal-katholieke" gedoopt en kortheidshalve gewoonlijk de „integrale* genoemd, werd door mij zelf en anderen reeds zooveel geschreven, dat ik er liever over wilde zwijgen. Verlangt men echter, juist in verband met het onderwerp, dat ik hier behandel, iets bijzonder actueels en treffends over het schijnheilig en misleidend karakter dezer allermodernste dwaling te lezen, men geniete het volgende stukske, een uittreksel uit een rede in de allerlaatste dagen door Z. D. H. Mgr. dr. Jos. Czernoch, prins-primaat van Hongarije, gehouden onder het motto: „de Katholieken moeten geen droomers maar actieve belijders zijn van hun geloof." Monseigneur zeide o. m. (zie „De Tijd" van Woensdag 24 Maart 1.1.):

„Zij (de katholieke werkers) kunnen in de hitte van den arbeid dwalen, ja zij kunnen zelfs de liefdevolle vermaningen der competente kerkelijke overheid noodig hebben, maar nimmer verdienen zij een meedoogenlooze kritiek en een verkeerde uitlegging van hun bedoelingen door hun broeders. Zij zullen kracht genoeg hebben, om de moederlijke vermaningen der Kerk te volgen, ja zij zullen daarin zelfs de waardeering van hun arbeid zoeken. Maar door de twistzieke vitterij van hun broeders kunnen zij licht van het veld der activiteit worden afgedrongen en zoo wordt de Kerk beroofd van den arbeid der meest waardevolle geesten.

„Den laatsten tijd hebben wij in het buitenland met bedroefd hart de verwoesting der kritiek gezien, die juist tegen de meest actieve Katholieken is gericht, en die van een zijde komt, welke beweert nog meer dan katholiek, ja integraal-katholiek te zijn. Het zou mij ongelooflijk leed doen, indien ik uit zekere teekenen tot de conclusie moest komen, dat de integraal-katholieke kritiek ook in ons vaderland haar verlammende, negatieve werkzaamheid zou beginnen. Ernstig moet ik de Katholieken van ons land vermanen, dat zij de toch al niet talrijke werkers voor de katholieke zaak hoogachten en geestdriftig aan hun zijde staan. Bestaan er fouten, dan zullen wij die in der minne trachten uit te delgen. Maar klampen wij ons toch niet vast aan een misschien slecht gekozen woord, aan een niet gelukkige uitdrukking, houden wij de ware criteria der katholieke actie in het oog: het innerlijke katholieke leven onzer werkers, hun goede inzichten en de gezonde vruchten van hun arbeid.

„Niet dezen zijn de integraal-katholieken, die op een verborgen achtergrond, met de scherpe spies der kritiek loeren op de strijders, om hen in een onbewaakt oogenblik te wonden, maar de werkelijke integraal-katholieken zijn de wakkere voormannen en onvermoeibare arbeiders, welke door de liefde Christi tot hun actie worden aangespoord in den strijd tegen de vijanden Christi. De ijver als van samenzweerders, de eigenaardige zelfverheffing, deze drieste veroordeeling en verdachtmaking van anderen zijn echter heelemaal niet katholiek, en nog veel minder integraal-katholiek.

„Het katholicisme is een positieve kracht, die in het vertrouwen op God werkzaam is en bovenal zijn waarheid bewijst door het zegenrijke resultaat van zijn arbeid. Ex fructibus eorum cognoscetis eos.

„De Kerk — besloot de Prins-Primaat — heeft geen nieuwen naam noodig. „Katholiek" is een glorierijke, met het bloed der martelaren besproeide titel. Deze is de ware uitdrukking

Sluiten