Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar hoe komt men dan aan den term „integraal-katholiek"?

Ja, men is gedwongen geworden aan zoogenaamd integraalkatholieke zijde, zich integraal-katholiek te noemen. Toen de voorstanders der ongerept katholieke richting met verbazing zagen, dat ook die Katholieken, die in vraagstukken, welke geenszins tot de categorie der zoogenaamde „vrije kwesties" behooren, eene opvatting huldigden, die voor de levensbelangen der Kerk geenszins gevaarloos is en tot allerlei verderfelijke consequenties gereedelijk aanleiding biedt, zich, zelfs met een théatraal gebaar, op één lijn bleven stellen met hen, hebben zij ter onderscheiding van deze laatsten zich „integraal-katholiek" gaan noemen ter waarschuwing alleen van de goedgeloovige katholieke volksmassa, die op een dwaalspoor werd gebracht door hen, die uit afkeerigheid der zich noemende integraal-katholieken zich zeiven niet-integraal katholieken hebben gedoopt.

Toen is een verwoede strijd gevolgd van de zijde van deze laatsten tegen de richting niet alleen maar ook tegen den naam der eersten. Men heeft de zoogenaamde „Integralen" gescholden voor alles wat leelijk, voor alles wat in strijd was met de christelijke charitas; men heeft ze ketters en scheurmakers en sekte-stichters genoemd. En nog groeit dagelijks het vocabularium aan met de lieflijkste benamingen.

Hadden de z.g.n. integraal-Katholieken geen beslag behoeven te leggen op dat bijwoordje, de zoogenaamd niet-integraalKatholieken zouden nooit zoo'n vat op de eersten hebben gekregen als nu schijnbaar het geval is. De bestrijding zou voor de laatsten heel wat moeilijker geworden zijn. Want voor gevallen, waarin zij niets zaakrijks weten in te brengen, is de naam van „integraal-katholiek" voor hen altijd een welkom en dankbaar bestrijdings-thema, dat de aandacht van het publiek, 't welk den strijd volgt, van de hoofdzaak weet af te leiden. Van daar, dat zij zich in een s c h ij n b a a r succes verheugen kunnen.

Zoo min als dus kan ontkend worden, dat de beslaglegging op het bewuste bijwoord in zekeren zin te betreuren is, zoo min kan daar tegenover echter beweerd

Sluiten