Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid heeft onze kranke eeuw hoog noodig; zij vergaat door bloedarmoede; men moet haar de goede groote beginselen met kracht toedienen Niet goed-katholiek is die pers, welke anders handelt: deze mag niet van de Katholieken gesteund worden. Terecht zeide een redenaar op de vergadering te Coblenz. „Het is onze plicht.de kleurlooze bladen weg te doen. Zij ontnemen onze bladen licht en lucht; zij weten niets te zeggen over onzen arbeid en ons leed, maar zoeken enkel de gunst der velen ... De pers is onze krijgsmuziek, waar achter wij marcheeren, éénsgezind, vast en trouw eene pere voor volk, waarheid, vrijheid en recht. En daarom op zulke bladen abonneeren, met hen correspondeeren, daarin onze advertenties plaatsen. Dat is een plicht van onzen staat, gelijk Paus Leo XIII in zijne Encycliek aan de Geestelijkheid en het volk van Italië zoo krachtig gezegd heeft".

f. Bekend is de droeve klacht, welke Z. H. PausPiusX deed hooren aan de 300 priesters, die hem in het najaar van 1912 bij gelegenheid van het 50 jarig bestaan der priester-liga, „Unio Apostolica" genaamd, hunne hulde kwamen brengen. In een zeer ontroerende toespraak spoorde hij deze priesters aan den Paus lief te hebben en met bewogen stem sprak Z. H. het volgende:

Het schijnt ongeloofelijk en het is toch zoo smartelijk dat er priesters zijn, wien men zulke zaken in het geheugen moet roepen, maar wij zijn, jammer genoeg, in deze dagen in die droevige en ongelukkige noodzakelijkheid gekomen, dat wiitot de priesters moeten zeggen: Hebt den Paus lief t

En hoe moet gij den Paus liefhebben ?

Non verbo neque lingua, sed opere et veri-

waarheid W°°rd °f m6t de t0"g' maar in daad en in

Wanneer men een persoon werkelijk lief heeft, tracht men zich in alles gelijkvormig te maken aan zijn denkbeelden ziin wil op te volgen zijn verlangens in te willigen. Zelfs de iefde tot God vervormt ons geheele bestaan, zoodat wij vereenzelvigd worden met Hem. Die lief heeft, gehoorzaamt. Si qufs diligit me, sermonem meum servabit. Indien iemand mij bemint, hij zal mijn woord onderhouden.

Derhalve wanneer men den Paus lief heeft, gaat men niet redetwisten over hetgeen hij beslist of verlangt of tot hoever de gehoorzaamheid verplicht. "uever

Wanneer men den Paus lief heeft, zegt men niet, dat hij niet duidelijk genoeg gesproken heeft, alsof hij verplicht zou z in nog eens aan het oor van iedereen zijn woorden te herhalen.

-i. meu ZI,n bevelen n'et in twijfel, zooals zij doen dit htl n ^"J eSoorzame"> °"der «et gemakkelijke voorwendsel dat het niet de Paus is, die beveelt, maar zijn omgeving

Dan begrenst men het terrein niet, binnen hetwelk hij zijn gezag kan en mag uitoefenen. 1 1

„J?™ Stdt "If" het gezag van den paus niet achter bij het f"al ™ andere personen, hoe geleerd zij ook zijn die met den Paus van gevoelen verschillen, welke personen, al zijn zij

Sluiten