Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit laatste dreigement was de echo van dien bekenden revolutie-kreet uit de Duitsche Chr. Gewerkschaftskringen: „Tot hiertoe, Heeren Bisschoppen, en niet verder I"

Ik meen, dat ik hiermede volstaan kan en dat ik èn door mijn „argumentatie ex absurdo" èn door het getuigenis van bevoegden èn door de aangehaalde uitlatingen van zoogenaamd niet-integraal Katholieken mijn stelling: dat de zoogenaamd integraal-Katholieken niet aan hallucinaties lijden en dat zij geenszins vechten tegen windmolens, voldoende heb toegelicht en verdedigd.

*

Hiermede zou ik deze paragraaf kunnen eindigen. Maar ik wil er nog een woord aan toevoegen; een woord van sanctie van de zijde van het hoogste kerkelijk gezag aan den term „integraal-katholiek".

Indien iemand de Kerk te behoeden heeft voor gevaarlijke insluipsels öf van leer öf zelfs van termen, dan is het toch wel de man, in wiens handen het bestuur der Kerk gelegd is, de Paus.

Maar juist onze H. Vader Pius X heeft herhaaldelijk blijk gegeven, dat Hij de bladen van de zoogenaamd integraal kath. richting ten zeerste genegen is, prijst en aanmoedigt. Wellicht heeft geen Paus zich ooit zóó veel met de kath. Pers bezig gehouden als de providentieele man, die nu de tiara draagt.

Telkens en telkens richt Z. H. brieven hetzij tot directie, hetzij tot redactie van zoogenaamd integraal kath. bladen öf om hen aan te moedigen voort te gaan in hun richting öf — wat ook niet zelden gebeurt — openlijk partij te kiezen, wanneer zij werden aangevallen, bestreden, ja zelfs met ondergang bedreigd van de zijde der zoogenaamd nietintegralen. Dat teekent.

Nu is het wel waar, dat een vleiend schrijven des Pausen aan een of ander blad niet altijd beteekent en niet altijd beteekenen kan of onvoorwaardelijke of algeheele goedkeuring 't zij van richting 't zij van inhoud van het blad, dat met zulk een schrijven wordt veieerd, maar feit is toch, dat, hoe

Sluiten