Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die katholieke leden hun godsdienstige overtuiging kennen. En dat aan die kennis heel wat ontbreekt, daarvan leveren diezelfde katholieke Centrumsleden keer op keer het bewijs.

3e. dat niet de leden van andere (anti-katholieke of anti-godsdienstige) fracties eenige concessie hebben te doen aan die wereldbeschouwing, die, als 't er op aankomt, een uitsluitend alleen-recht kan doen gelden, maar dat de belijders van de katholieke wereldbeschouwing concessies hebben te doen aan de logen!

Of zóó iets nu heet: zijn doen en laten in overeenstemming houden met de katholieke leer, hierop geve professor Geurts nu eens een eerlijk antwoord !

De professor zal dan waarschijnlijk zijn meening hebben te wijzigen, want in zijn brochure heet dit citaat van Bachem „duidelijke" taal!

Maar we krijgen nog andere citaten, want deze brochure heet volgens een recensent in „De Tijd" een „zwaargeladen" brochure. Daar is nog een neef van Dr. Julius Bachem, n.1. Karl, eveneens doctor — en dat zegt wat! — die in een redevoering in 1913 te Krefeld gehouden de positie van het Centrum heeft uiteengezet. Ook deze zal aan prof. Geurts een argument aan de hand doen ten bewijze, dat het Centrum niet zoo slecht is als de Maasbode-schrijver gelieft te beweren.

Ziehier wat ik op pag. 16 der brochure lees:

Na vastgesteld te hebben, dat de uitdrukking „Christliche Weltanschauung," op welker „bodem" Katholieken en Protestantan elkaar ontmoeten bij het verdedigen van het christelijk karakter van den Staat, allerminst mag doen denken aan eene verloochening van de katholieke overtuiging in het openbaar leven, geeft dr. Karl. Bachem den zin van deze formule weer als volgt:

.,Het beteekent niets anders dan de erkenning van het pariteitskarakter van ons staatswezen, de erkenning van het politiek beginsel der staatsrechtelijke gelijkheid van de Katholieken en Protestanten onder bescherming van die „Staatsinrichtingen", aan welke volgens art. 13 der Pruisische Grondwet, „de christelijke godsdienst ten grondslag gelegd" moet worden.... De uitdrukking „christliche Weltanschauung", in dezen zin opgevat, heeft uitsluitend eene negatieve beteekenis, maar volstrekt geen positieven inhoud. Zij beteekent eenvoudig den strijd tegen de „onchristelijke wereldbeschouwing", tegen de liberale, materialistische en atheïstische wereldbeschouwing, waarbij zoowel de geloovige Protestanten als de geloovige Katholieken belang

Sluiten