Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar een man als Roeren, die om zijn 30 jarig lidmaatschap van het Centrum juist een zeer betrouwbaar beoordeelaar is, bestaat voor prof. Geurts gewoonweg niet! Maar een man als Roeren geldt bij den Roermondschen hoogleeraar, die natuurlijk zeer eerlijk en strikt onpartijdig wil te werk gaan, niet als autoriteit.

Liever bazelt de auteur om de zaak heen dan een tegenpartijer, wiens goede trouw boven ieders verdenking staat, zij het dan ook maar één keer, aan het woord te laten. Liever rammelt de auteur met blikken materiaal in den vorm van citaten, die op het punt in kwestie, zelfs niet in de verte, betrekking hebben.

Reeds deze omstandigheid is voor den nadenkenden lezer, die iets meer verlangt dan holle phrasen, reden te over, om met de „zwaargeladen" brochure van den hoogleeraar zeer wantrouwend kennis te maken.

Dat nu de citaten van professor Geurts niets bewijzen voor zijn stelling: dat het Centrum altijd een interconfessioneel karakter heeft gehad en dat hieraan dus een interconfessioneel beginsel moet ten grondslag gelegen hebben, zal ik niet alleen beweren, maar ook aantoonen.

De citaten van den professor, welke dit bewijzen moeten, worden door hem nog wel „onwraakbare getuigenissen" genoemd.

Laten we zien, wat er van is.

Het eerste citaat door prof. Geurts voor zijn stelling aangehaald, is dat van Mgr. von Ketteler, hiervoor sub A op pag. 55 door ons afgedrukt. Maar niemand, behalve prof. Geurts, zal willen, kunnen en durven beweren, dat die woorden van den Mainzer bisschop ook maar in de verte

aantal schriftelijke bijvals- en adhaesiebetuigineen ontving van de hoogste kerkelijke waardigheidsbekleeders en van de meest aanzienlijke mannen uit den geestelijken en den leekenstand, onder welke laatsten alleen van acht professoren in de theologie. Een van dezen schreef het volgende aan Roeren: „In mijne paar vrije uren der laatste dagen, heb ik uw nieuwste geschrift „Zentrum und Kölner Richtung" gelezen, en het is mij eene behoefte des harten, Ü met dit voortreffelijk werk geluk te wenschen. Het openhartig, klaar, zaakrijk en zoo buitengewoon rustig betoog kan niet zonder uitwerking blijven. Geheel in 't bizonder zullen de clerus, het episcopaat, verder de ontwikkelde leeken, de afgevaardigden en de mannen van de kath. Pers uwe voortreffelijke bewijsvoeringen overwegen, met name het 3e 4e en 5e hoofdstuk. Ook het 6e en vooral het 7e hoofdstuk kenmerkt zich door klaarheid en betoogkracht voor ieder, die niet opzettelijk zijn oogen en zijn wil sluit."

De eerlijkheid en de werkelijkheid eischen te erkennen, dat Roeren inderdaad niet geisoleerd staat

Sluiten