Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reichensperger behoefde zoo niet te spreken, als het beginsel van toen een i n t e rconfessioneel en niet een katholiek beginsel was!

Maar laat mij eindigen met het citeeren van professor Geurt's citaten.

De lezer is er voldoende van overtuigd, dat de Tijdrecensent gelijk had, toen hij beweerde, dat de brochure van prof. Geurts was „zwaargeladen" !!

C. De uitlatingen van tegenwoordige en vroegere Centrumleiders.

De zaak wordt lastiger voor me. Ik moet gaan citeeren. Citeeren woorden, door Centrums-afgevaardigden of Centrums-leiders gesproken of geschreven. Niettegenstaande de kracht van het geheele betoog van prof. Geurts gelegen is in de door hem geciteerde uitspraken — en welke uitspraken ! — van Duitsche schrijvers of redenaars over de onderhavige kwestie; niettegenstaande hij zelf de beoordeeling van het Centrums-karakter wel geheel en al afhankelijk stelt van die uitspraken, heeft hij voor een ander, die eventueel met dergelijke uitspraken het tegendeel van hetgeen hij zelf beweerde, zou willen betoogen, bij voorbaat reeds zulk een wijze van argumenteeren als waardeloos afgewezen, door op pag. 16 van zijn strijdschrift te verklaren, dat het duidelijk is, dat men het Centrum en d e Centrumsleiders niet verantwoordelijk kan stellen voor hetgeen diezelfde Centrumsleiders in redevoeringen en geschriften zeggen.

Dit foefje kennen we en de uitvlucht is te oud, om niet versleten te zijn. Wat voor professor Geurts bewijskrachtig is, moet het ook voor mij zijn. De hoogleeraar zal dit moeten billijken.

Welnu dan, ik ga citeeren.

Ik repeteer een citaat, reeds eenmaal door mij in deze brochure gegeven, 'tls van Dr.Julius Bachem, de man van de „Köln. Volkszeitung", van prof. Geurts, van Dr. Poels, ja van bijna de geheele kath. pers van Nederland.

Sluiten