Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een Windthorst, een von Ketteler, een Mallinckrodt, een Reichensperger, en zoovele anderen zich bij hun partijkiezen voor eene interconfessioneele politieke organisatie in Duitschland hebben laten leiden door weinig beteekenende redenen en nog veel minder, dat zij bij die keuze ófwel te kort schoten in principieel inzicht 'omtrent de noodzakelijke verhouding tusschen godsdienst en staatkunde, ófwel moedwillig verraad pleegden aan hun katholieke overtuiging.

Volkomen terecht beroepen de tegenwoordige Centrumsleiders zich dan ook op hunne groote voorgangers en verkiezen zij hun oordeel boven dat van de „Quertreiber", die den grondslag van het Centrum aanranden.

Eene volledige opsomming en uiteenzetting van de redenen, welke, behalve de reeds vermelde, kunnen - aangevoerd worden voor het niet-confessioneel karakter van het Centrum, kan men vinden in de vele werken en werkjes, welke vooral in den laatsten tijd over dit onderwerp verschenen zijn. Even actueel als gezaghebbend is wat een beroemde canonist, de Jesuieten-pater Jos. Laurentius, wiens werk „Institutiones Juris Ecclesiastici" in tal van seminaries als handboek wordt gebruikt, in de „Stimmen aus Maria Laach" (15 Dec. 1913) schrijft, als conclusie zijner bespreking van verschillende geschriften over deze quaestie:

„Confessioneele (d. w. z. kerkelijke) aangelegenheden worden (door het Centrum) in overleg met de kerkelijke overheden van het desbetreffende kerkgenootschap behandeld. Voor andere godsdienstig-zedelijke vraagstukken biedt de kerkelijke leer een negatieve norm, waarmee de (parlementaire) beslissing niet in strijd mag zijn. Maar tegen de opname van het beginsel in het pogram eener groote politieke partij, dat hare werkzaamheid in overeenstemming moet zijn met de katholieke wereldbeschouwing, rijzen inderdaad bezwaren (ik dik aan P. G.), ook afgezien daarvan, dat de uitdrukking „wereldbeschouwing" geen scherp omlijnd begrip bevat. Het op den voorgrond stellen van de katholieke wereldbeschouwing zou aan het wegens zijne gevolgen verderfelijke verwijt, als zou het Centrum ook dingen van niet-godsdienstigen aard naar uitsluitend confessioneele gezichtspunten behandelen, een schijn van recht geven en zou ook andersdenkenden een voorwendsel bieden

Sluiten