Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het verleden, het heden en de toekomst van het Centrum.

Geen overwinnaar zou met zijne overwinning meer verlegen zitten dan de „Integralen," wanneer zij kwamen te staan voor de ruïnen van het Centrum, dat zij zoo fel bekampen. Zij zouden verwoest hebben het levenswerk van een Windthorst, de partij van een mgr. von Ketteler, de hoop van zóóvele katholieke mannen, die alleen in het vooruitzicht, dat het Centrum zou blijven bestaan, de toekomst rustig te gemoet zagen en bij hun sterven het moede hoofd onbezorgd neerlegden.

Voor deze consequentie schrikt „De Maasbode" niet terug, want zij ontkent niet — zij laat het althans in het midden — dat het Centrum van heden geen ander is dan het Centrum van Windthorst.

Aangezien het onnoodig is te bewijzen, wat wordt toegegeven of althans niet bestreden door de tegenpartij, zouden wij ons de moeite kunnen besparen, om te betoogen, dat de campagne tegen het Centrum in Duitschland, of althans die van onze »Integralen,« zeer beslist ook ingaat tegen de roemrijke, geniale, voor Kerk en Staat hoogst verdienstelijke mannen, die het Centrum hebben gesticht of van meet af met kracht gehandhaafd en verdedigd.

Wij willen niettemin hier uitdrukkelijk vastleggen, dat de Nederlandsche bekampers van het hedendaagsche Centrum zich ook vergrijpen aan het werk en de glorie der stichters, en dit volgens hun eigen getuigenis, of althans zonder dat zij tegen deze beschuldiging verzet aanteekenen.

Nu ligt in dat ontegensprekelijk of ten minste onweersproken feit zelf reeds hun vonnis; want het werk dezer mannen, dat door hen wordt voorgesteld als te berusten op een principieel verkeerden grondslag, zou voor de katholieke zaak en het algemeen welzijn niet zoo bevorderlijk hebben kunnen zijn, als die voor-

Sluiten