Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dag eene toekomst hebben moet. Even waar en rechtvaardig als haar beginselen zijn, even zeker kan zij met deze niet ten onder gaan, even zeker moet de tijd komen, dat men haren bedoelingen recht zal laten wedervaren. Ik kan zelfs de verwachting niet laten varen, dat, als maar eenmaal het puin, dat men opgehoopt heeft om de Centrumsfractie en hare werkzaamheid verdacht te maken, zal uit den weg geruimd zijn en een ware beoordeeling zich baan breekt, nog vele geloovige en rechtzinnig denkende Protestanten zich bij haar zullen aansluiten.

„Daardoor zou echter de Centrumsfractie van groote beteekenis voor Duitschlands toekomst kunnen worden, indien op grond der beide beginselen (volgens welke godsdienst, zedelijkheid en rechtvaardigheid de alleen-ware grondslagen van den Staat zijn en den Staten afzonderlijk de grootst mogelijke zelfstandigheid van wetgeving en bestuur verzekerd moet blijven) zich vreedzaam vereenigden die mannen, Katholieken en Protestanten, die in de losmaking van het Duitsche rijk van den grondslag des Christendoms de kiem des verderfs erkennen en die tegelijk, zoolang wij nu eenmaal in het geloof gescheiden zijn, voor het vreedzame samenleven in het gemeenschappelijk vaderland een vasten, rechtelijken grondslag zoeken?'

Ziehier het veelzeggend getuigenis van Kardinaal Kopp in zijne heerlijke lijkrede op Windthorst, in de St. Hedwigskerk te Berlijn in 1891 uitgesproken :

„Voor zich en zijne eer heeft hij lang genoeg geleefd, maar niet voor ons en in 't bijzonder niet voor U, zijn vrienden in enger kring. Uwe droefheid aan de lijkbaar van den overleden leider geldt niet alleen het geleden verlies, maar ook de zorg voor de toekomst. In hem en met hem waart gij een- sterkvereenigde phalanx, een onwankelbare toren. Zal dit zonder hem zoo blijven ? Dit vraagt men thans reeds. Ik verbeeld mij, dat niet ik, maar hij, de trouwe vriend en leider, op dit oogenblik op mijne plaats stond ; wat zou hij op deze vraag antwoorden ? Dierbare vrienden, zou hij zeggen, weest eensgezind en blijft vast aaneengesloten. Uw bond is ontstaan onder het dreigen van stormachtige

Sluiten