Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Union" hadden moeten of gerust jjhadden kunnen achterwege laten. Wanneer zij ons verzekeren, dat dit voor Frankrijk en in de gegeven omstandigheden de eenige manier is om iets tot stand te brengen, zullen wij het niet tegenspreken. Ook willen wij gaarne aannemen, dat men, om op den duur tot een meer doelmatige katholieke partij te komen, met deze niet-politieke organisatie dient te beginnen; dat zij en zij alleen beantwoordt aan den uiterst gebrekkigen en zeer primitieven toestand, waarin de Fransche Katholieken zich met hunne actie in het openbaar katholiek leven bevinden.

Wat de „Union" in werkelijkheid zal uitrichten, hebben wij af te wachten, maar als wij ons niet al te veel van den onmiddellijken uitslag en de toekomst beloven, kunnen wij, faalt ons geheugen niet, ons beroepen op het oordeel van den bekwamen „Maasbode"-correspondent te Parijs, die er, reeds vóór de redactie en ongeveer in dezelfde bewoordingen, op wees, dat de vaagheid en de beknoptheid van dat program of, wil men liever, van de verkiezingsleuze bereids groote moeilijkheden zal baren, als het er op aankomt eens duidelijk te zeggen, wat men practisch te doen heeft om Frankrijk van het gehate juk der kerkvervolgers te verlossen, door omzetting der wetgeving.

Wat hiervan zij: het doet zeer vreemd aan, wanneer „De Maasbode" de kranige, daadkrachtige Duitschers uitnoodigt, om in deze „Union", die wellicht passen moge in het kader van een laagstaand embryonair politiek leven, een toonbeeld te zien. Het interconfessioneele karakter van het Centrum blijft hierbij geheel buiten beschouwing. Ook wanneer de katholieke Duitschers eene confessioneele partij zouden kunnen en willen stichten, moesten zij in de leer gaan, niet in Frankrijk, maar veeleer in Nederland, waar de Katholieken in een politieke partij op katholieken grondslag vereenigd zijn, maar... ook van deze partij is ons niet bekend, dat haar katholieke grondslag haar ooit belette om bij de toepassing der katholieke beginselen in het staatsleven zelfstandig op te treden.

Maar er is iets anders. Wij konden er den Duitschen Katholieken geen verwijt van maken, dat dezen in de practische toepassing van de katholieke beginselen in het staatkundig maatschappelijk leven zelfstandig wenschen op te treden, d.w.z. zonder aan Paus

Sluiten