Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der artikelen te weeg gebrachte verandering is aangewezen.

5°. De verwijzingen, achter (in de vroegere uitgaven onder) de artikelen der tegenwoordige Grondwet, zijn op nieuw zelfstandig bewerkt.

6°. Eenige geschiedkundige data zijn aan het hoofd van iedere Staatsregeling enz. toegevoegd.

7°. Een uitvoerige inhoudsopgaaf, ook van de Hoofdstukken en de Afdeelingen, is toen voor het eerst gegeven. Terwijl ten slotte — als op een behagelijke hervorming — op het geschikter formaat en de fraaiere typographische uitvoering mag gewezen worden.

In dezen nieuwen druk zijn zooveel mogelijk fouten verbeterd en omissies hersteld; met bijzondere zorg zijn de verwijzingen, achter de artt. der thans geldende Grondwet, nagezien en aangevuld.

L. DE HARTOG.

AMSTERDAM, Februari 1904.

Voorbericht bij den Negenden Druk.

Deze negende druk is aangevuld met den text der Grondwet, zooals deze luidt na de daarin in 1917 gebrachte wijzigingen, voorafgegaan door eenige historische data, gelijk in deze uitgave gebruikelijk is. Overigens is deze druk gelijk aan den voorgaanden. Verwijzing naar vorige Grondwetten bleef bij die van 1917 achterwege, omdat de nummering der artikelen bij de jongste herziening niet versprongen is.

Voor bedoelde verwijzing wordt derhalve naar de Grondwet van 1887 verwezen.

L. DE HARTOG.

AMSTERDAM, Februari 1918.

Sluiten