Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Reekening 54

Titul VII. Van de fiuitenlandsche Bezittingen en Coloniën der Republiek, en van derzelver

bestuur hier te Lande 50

Over de Astatische Bezittingen en Etablissementen 54

Over de West-Indische Bezittingen en Coloniën in Amerika, en op de Kust van Guinéa 54

Titul VIII. Van de Regterlijke Magt 55

Afd. 1. Algemeene Bepaalingen 55

„ 2. Van de Vrederegters en derzelver Bijzitters, van de Burgert. Regtbanken, van de Departementaale Geregtshoven, van de Vierschaar over de misdrijven der Regters, van het Hoog Nationaal Geregtshof, en van de Regtspleging over het Volk van Oorlog . . . . 56 Titul IX. Over den Staatskundigen invloed des Volks op de Staatsregeling 62

Reglementen behoorende tot de Acte van Staatsregeling:

Bijlage. Reglement letter A, behoorende tot Titul II. 62 Afd. 1. Over de wijze van Stemming in de

Grond-Vergaderingen 62

„ 2. Van de Kiezers, ter Districts-Verga-

dering 65

Bijlage. Reglement letter B, behoorende tot Titul III. 68 Afd. 1. Van de Vervulling der jaarlijks openvallende Plaatsen in het Vertegenwoordigend Lichaam 68

„ 2. Van de Verplaatsing van het Vertegenwoordigend Lichaam 70

Afd. 3. Van de form van Raadpleeging en de

Formulieren, daarbij in acht te nemen 71 Bijlage. Reglement letter C, behoorende tót Titul IV. 74

Van de wijze van aftreding en verkiezing der Leden van het Uitvoerend Bewind, het V6ÓTzitterschap, de wijze van Raadpleeging, den post van Secretaris, en het Formulier wegens

Sluiten