Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,De Grond-Vergadering van... stemt tot Vertegenwoordiger des Bataafschen Volks , en,

ten einde deze stemming volgends de Staatsregeling

van kragt zij, ontbied zij den Burger , om

als Kiezer, en den Burger des noods als

Plaatsvervanger, van haaren wege, op de DistrictsVergadering te te verschijnen.

28. De Grond- en Districts-Vergaderingen verrigten nimmer eenige daad, dan die, waartoe zij, hetzij door de Staatsregeling, hetzij door eene bijzondere wet van het Vertegenwoordigend Lichaam, zijn opgeroepen en zaamgekomen.

29. Zoodra deze werkzaamheid is afgeloopen, gaan derelven onverwijld uit één.

TITUL in.

De drie voornaame Magten in eene welgeregelde Republiek zijn:

1. De VERTEGENWOORDIGENDE HOOGSTE MAGT.

2. DE UITVOERENDE MAGT.

3. DE REGTERLIJKE MAGT.

VAN DE VERTEGENWOORDIGENDE HOOGSTE MAGT.

EERSTE AFDEELING. Van het Vertegenwoordigend Lichaam in het algemeen.

30. Het Vertegenwoordigend Lichaam is datgene, welk het geheele Volk vertegenwoordigt, en, in deszelfs naam, wetten geeft, overeenkomstig het voorschrift der Staatsregeling.

3V. Geen Lid van dit Lichaam vertegenwoordigt, immer, eenig afzonderlijk gedeelte des Volks, noch ontvangt eenen bijzonderen Lastbrief.

32. Tot Leden van dit Lichaam zijn verkiesbaar allen, die in zig vereenigen de navolgende vereischten:

a. Dat zij zijn stembevoegde Burgers.

Sluiten