Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waapende Scheepen in derzelver Havens, beiden op voordragt van het Uitvoerend Bewind /.Het kennis nemen van den Staat van 'sLands Fortificatiën, Magazijnen, Arsenaalen, Werven enz., jaarlijks intezenden door het Uitvoerend Bewind.

g. Het kennis nemen van den staat van 'sLands Financiën: van zes tot zes Maanden, mede door het Uitvoerend Bewind inteleveren.

h. Het beöordeelen en vaststellen der jaarlijksche begrootingen van Staatsuitgaven, zoo gewoone als buitengewoone, en het aan zig doen verandwoorden van zoodanige sommen, als het Uitvoerend Bewind, geduurende het afgelopen jaar uit 's Lands Kas ontvangen en uitgegeven heeft.

i. Het arresteeren der nodige Reglementen, betrekkelijk de Algemeene Gewaapende Burgermagt.

k. Het bepaalen der Tractementen, Defroijementen, en andere toelagen van alle Ambtenaren, zoo Burgerlijke als Militaire, op voordragt van het Uitvoerend Bewind, voor zoo veel dezelven bij de Staatsregeling niet bepaald zijn.

;. De aanstelling der Leden van het Uitvoerend Bewind.

m. Het, des nodig, maaken van nieuwe Ambten, zoo Burgerlijke als Militaire, met bepaaling van derzelver Tractementen en Voordeelen, op voordragt van het Uitvoerend Bewind.

n. Het maaken van de nodige wetten en bepaalingen omtrend den Muntslag en het generaale Muntwezen.

o. Het vaststellen van algemeene, zoo gewoone als buitengewoone, belastingen, naar het voorschrift der Staatsregeling, en het maaken van Financiëele Inrigtingen.

p. Het vaststellen van eenen algemeenen voet op net werk der Posterijen, door de geheele Republiek, en het bepaalen van algemeene voorzieningen dien aangaande.

q. Het verleenen van gratie, na ingenomen consideratiën, en op gunstig bericht van den Regter, aan wien de zaak behoort.

r. Het toestaan van remissie van gratie aan Schuldenaaren van den Staat.

Sluiten