Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

67. In een Generaal Cómmittó word wel geraadpleegd, maar geen besluit, kragt van wet hebbende, vastgesteld.

■ 68. Alle Besluiten van het Vertegenwoordigend I Lichaam moeten, om kragt van Wet te hebben, in de form, bij het Reglement (LETT. B. Art. 18—82) voorgeschreven, door de Eerste Kamer voorgesteld, en door I de Tweede Kamer bekragtigd zijn.

69. De alzoo bekragtigde besluiten en wetten worden door dc Tweede Kamer, na gedane registratie, onverwijld verzonden aan het Uitvoerend Bewind, ten einde naar eisch van zaken te handelen, en word tevens

f daarvan een afschrift, in behoorlijke form, aan de Eerste Kamer toegezonden.

70. Eene Wet, ten gevolge van een onverwijld besluit vastgesteld, behoud, in geen geval haare kragt langer, dan één jaar, en moet alsdan, om in werking te blijven, op nieuw, en in de gewoone orde, door het Vertegenwoordigend Lichaam overwogen on bekragtigd worden.

VIERDE AFDEELLNG.

Van de Vrijwaaring der Leden van het Vertegenwoordigend Lichaam.

71. De Leden van het Vertegenwoordigend Lichaam kunnen nimmer agterhaald, beschuldigd of geoordeeld worden, over hetgeen zij, in de uitoefening van hun-

| nen Post. gezegd of geschreven hebben.

72. Zij kunnen, geduurende hunne Zitting in de ! Vertegenwoordigende Vergadering, niet in verzekering

genomen, beschuldigd, of te regt gesteld worden, dan overeenkomstig de torm, bij de volgende Artikelen beI paald.

73. Wegens liifstraflijke misdaaden op de daad agterhaald, kunnen zij in verzekering worden genomen. Doch word daarvan, onverwijld, kennis gegeven aan het Vertegenwoordigend Lichaam.

74. Zo de Eerste Kamer, na daarover in de gewoone form geraadpleegd te hebben, niet bij de meerderheid

i van twee derden der tegenwoordig zijnde Leden, ver-

Sluiten