Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Uitvoerend Bewind worden door hem geteekend.

90. Alle Besluiten van het Uitvoerend Bewind worden genomon, bij meerderheid der tegenwoordig zijnde Leden, mids zijnde ten minste drie in getal.

91. Dit Lichaam heeft, ten zijnen dienste, èënen algemeenen Secretaris buiten deszelfs Leden, die, zoo ten aanzien van alle binnenlandsche, als buitenlandsche Zaken aan hetzelve alleen verbonden is; voords een bepaald getal van Agenten, de benoodigde Commissarissen, eenen Boodschapper van Staat, en een vereischt getal van Boden. (Zie Reglement, LETTER C.)

92. Het Uitvoerend Bewind bedient zig, ter volbrenging zijner verschillende werkzaamheden, van de volgende agt Agenten, als:

Eén van buitenlandsche Betrekkingen; Eén van Marine; Eén van Oorlog: Eén van Financie; Eén van Justitie;

Eén van inwendige Policie en toezigt op den staat van Dijken, Wegen en Wateren; 1 Eén van Nationaale Opvoeding, waeronder begre" pen is de Geneeskundige Staatsregeling, de vorming der Nationaale Zeden, en de bevordering van het openbaar Onderwijs, en van Konsten en Wetenschappen;

Eén van Nationaale Oeconomie, zig uitstrekkende tot Koophandel, Zeevaart, Visscherijen, Fabrieken, Trafieken, Landbouw, en alle andere middelen van bestaan.

93. Deze Agenten worden aangesteld door het Uitvoerend Bewind, op Instructiën, vasttestellen door het Vertegenwoordigend Lichaam: en op eene jaarwedde van negen duizend Guldens ieder.

94. Ieder Agent benoemt voor zich eenen vasten Secretaris, en verdere Bedienden, tot zijne verschillende Bureaux vereischt wordende, op instructiën, en onder goedkeuring van het Uitvoerend Bewind.

Op voordragt van het Uitvoerend Bewind, bepaalt het Vertegenwoordigend Lichaam de Jaarwedden voor de Secretarissen, en verdere Bedienden, der Agenten.

Sluiten