Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regtshoven in hun Departement, te vertraagen of te schorsen, noch ook aan hunne Iegezetenen iet, met dezelven strijdig, te gebieden.

150. Zij kunnen, echter, aan het Uitvoerend Bewind, en door hetzelve aan het Vertegenwoordigend Lichaam, Vertoogen inzenden, hetzij tot voordragt van bezwaar, of tot voorstel van nuttige inrigtingen, elk voor zijn bijzonder Departement of Gemeente.

151. Zij mogen met eikanderen in onderhandeling zijn over zaken, die aan hun opzigt zijn toevertrouwd; maar nimmer over de algemeene belangen der Republiek.

152. Elk derzelven doet de gehouden Registers van deszelfs handelingen, iedere zes maanden, veertien dagen lang, op eene vertrouwde plaats, openlijk, ter lezing der Ingezetenen voorleggen.

153. Geen Lid van een Departementaal of Gemeente-Bestuur woont deszelfs raadpleeging bi; over zaken, hèm zeiven of iemand zijner Nabestaanden, tot in den derden graad betreffende.

154. Hij mag geen belang hebben in eenige Pagt, of Collecte van 's Lands belastingen, of in Leverantien of in Aannemingen, ten behoeve der Republiek, of van derzelver Gedeelten. Hij mag niet kopen eenige Ordonnantiën, Actiën of Credieten, ten haaren laste.

155. Het Uitvoerend Bewind benoemt bij ieder Departementaal Bestuur, iénen Commissaris, en ter hoogsten drie voor de gezamenlijke Gemeente-Bestuuren, in elk Departement, om toetezien en te zorgen, dat de Wetten behoorlijk worden uitgevoerd.

TWEEDE AFDEELLNG. Van de Departementaale Bestuuren.

156. Ieder Depaitement heeft zijn eigen Bestuur, bestaande uit zeven Leden. Dezen moeten zijn Stembevoegde Burgers, ten vollen vijf en twintig Jaaren oud, en zederd de laatste zes Jaaren, Inwooners van het Departement, waarin zij gekozen zijn.

157. Tot dit Bestuur, echter, worden niet gekozen Burgers, die aan eenigen Kerklijken Eerdienst verbonden, of aan eenig openbaar onderwijs zijn toegewijd:

Sluiten