Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar derzelver betreklijke waarde gebragt, met vernieuwing en aanvulling der oude Quohieren, blijven bestaan.

b. Omtrend alle belastingen, zoo gewoone als buitengewoone, hetzij die gelegd worden op bezittingen, of op inkomsten en bekende verteeringen, word zoo veel mooglijk gezorgd, aan den eenen kant, dat ieder zig, opregt en ter goeder trouwe, van zijnen pligt kwijte, en, aan de andere zijde, dat noodelose openbaarmakingen van iemands bezittingen en inkomsten worden vóórgekomen.

c. Dat alle belastingen op het consumtive, indien en zoo verr' die plaats zullen hebben, alzoo worden ingerigt, dat dBielve geheven worden van dat gedeelte van elks verteering, hetgeen hij, na genot van het volstrekt nodige^JWl zijne inkomsten verkiest te bekostigen.

iAHI 'ikan geenerlei belasting gelegd worden op levensmiddelen van de eerste noodzakelijkheid

Het Vertegenwoordigend Lichaam ontheft zoodanige middelen, die daarmede bezwaard zijn, van dien last, zoodra Hetzelve bevind, dat de opbrengst Van nnrlprfi hfilast.ine-en zulks toelaat.

e. 'Er kan geen Hoofdgeld ieder Ingezeten, zonder

onderscheid van vermogen, uruKKenue, worueu ingevoerd.

Met het einde van het eerste Jaar na de aanneming der Staatsregeling, zal hetzelve ophouden, overal, waar zulks nog op die wijze geheven word. /.'Er zal, over de geheele Republiek, Worden ingevoerd eene algemeene en billijk geregelde belasting van het Collateraal op de Saldo's der Boedels, als mede op het Nationaal Klein Zegel.

Voor beide üie belastingen, maakt het Vertegenwoordigend Lichaam, ten spoedigsten, eene nieuwe Ordonnantie.

a.De afzonderlijke administratie over de Middelen te Water, of inkomende en uitgaande Regten, zal daadlijk ophouden, en begrepen worden onder het algemeen zamenstel van Financie.

21t. Naar mate het Nieuwe Stelsel vaa algemeene belastingen, volgens Art. 2l0, in werking gebragt, en

Sluiten