Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sommen bedragen, aan elk derzelven, bij de Wet en bij goedgekeurde begrootingen, toegestaan, als mede, dat de form bij Art. 224 bepaald, behoorlijk worde in agt genomen.

Het een of ander vereischte aan eenige Ordonnantie ontbrekende, zenden Commissarissen der Nationaale Reekening dezelve, onverwijld, aan het Departement, vanwaar dezelve komt, te rug.

Zij, die niet berusten in de loquaturs of roijementen, dezer Commissarissen, vervoegen zig bij het Vertegenwoordigend Lichaam. e. Het kennis geven aan het Vertegenwoordigend Lichaam van alle misslagen, wangedragen en andere verandwoording vorderende omstandigheden, welke ter hunner kennisse komen. /. Het voordragen van nuttige financiëele verbeteringen of bezuinigingen aan het Vertegenwoordigend Lichaam en het geven op deszelfs vordering van nodige berigten of consideratiën,. ten aanzien van alle onderwerpen, tot hunnen post betreklijk.

229. Zij kunnen, echter, ten aanzien van Art. 228 Lett. b en c, zoodanige uitzondering maaken, als zij, uit hoofde der kleene aangelegenheid van de Reekeningen der Comptabelen, of uit hoofde van het gering beloop der Declaratiè'n, zullen nodig oordeelen.

230. De aard en sommen der door hen gesloten Reekeningen, en - geliquideerde Declaratiën, worden, jaarlijks, door den druk gemeen gemaakt, benevens zoodanige aanmerkingen, aanklagten en voorstellen, als, zonder nadeel der Nationaale belangen, kunnen worden bekend gemaakt.

TITUL VII.

VAN DE BUITENLANDSCHE BEZITTINGEN EN

COLONIËN DER REPUBLIEK, EN VAN DERZELVER

BESTUUR HIER TE LANDE.

231. De betrekkingen der Buitenlandsche Bezittingen en Coloniën van de Bataafsche Republiek, in de

Sluiten