Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beide Indien, tot het Moederland, zullen op den thands nog plaats hebbende voet blijven, totdat de Vertegenwoordigende Vergadering, op voorstel van he* Uitvoerend Bewind daaromtrend zoodanige schikkingen zal hebben gemaakt, als zij ter bevordering van het algemeen belang oordeelen zal te behooren.

232. Het Bestuur over de Bezittingen in Asia, midsgaders over de Coloniën in Amerika en de Bezittingen op de Kust van Guinea, zal worden opgedragen aan twee onderscheiden Raaden, welken, ieder geheel afzonderlijk, zullen werken. Het eene zal worden genoemd de Raad van Asiatische Bezittingen en Etablissementen: het andere de Raad der Amerikaansche Coloniën en Bezittingen.

233. De Raad der Asiatische Bezittingen en Etablissementen zal uit negen, en die der Amerikaansche Coloniën en Bezittingen uit vijf Leden bestaan.

234. Beide Raaden zullen verandwoordlijk en ondergeschikt zijn aan .het Uitvoerend Bewind. De aanstelling en afstelling der Leden zal door hetzelve geschieden.

235; Ieder Lid van een der beide Raaden geniet eene Jaarwedde van vlerdutsend Guldens.

236. De Vertegenwoordigende Vergadering zal, op voorstel van het Uitvoerend Bewind voor de beide Raaden vaststellen eene uitgebreide Instructie, naar welke zij moeten handelen, en de Jaarwedden der Secretarissen, Ontvangers, en Fiskaals, bepaalen. _ 237. Ieder der Raaden zal aanstellen eenen Secretaris, Ontvanger en Fiskaal, en wel onder eene bepaalde Instructie, vóór derzelver benoeming aan het Uitvoe-i rend Bewind ter goedkeuringe voortedragen.

238. De Leden, Secretarissen, Ontvangers en Fiskaals van beide Raaden, mogen aan eikanderen niet bestaan tot in den derden graad van bloedverwantschap of zwargerschap.

239. De Leden, Secretarissen, Ontvangers en Fiskaals, mogen, noch rechtstreeks, noch van ter zijde op eenigerhande wijze, in eenigen Koophandel betrokken, g^eene eigenaars van Plantagiën of Gronden in de Coloniën zijn, noch ook eenige andere Ambten of Bedieningen, hoe ook genoemd, waarnemen.

240. Het Uitvoerend Bewind zal op voorstel van

Sluiten