Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwe wijze van vergoeding aan de Republiek, voor derzelver verleende bescherming, vaststellen. .

252. Het ontwerp van dat nieuwe Charter zal door het Uitvoerend Bewind, op voorstel van den Raad der Amerikaansche Coloniën, aan de Vertegenwoordigende Vergadering ter bekragtiging aangeboden worden.

253. De kosten, voor het huishoudenlijk Bestuur der Coloniën, zullen door de Inwooners zeiven geregeld en betaald worden.

254. De Wet zal bepaalen het getal en de magt der Commissarissen, welken het uitvoerend Bewind in iedere Colonie of bezitting zal kunnen zenden.

255. Alle onderscheiden Kamers en Departementen van den West-Indischen Handel, of hoe ook genoemd, zijn vernietigd. Alle afzonderlijke Coloniën worden, terstond, onder één algemeen bestuur gebracht, en zij, die zullen bewijzen door deze vereeniging benadeeld te zijn, afgekogt.

TITUL VIH. VAN DE REGTERLIJKE MAGT. EERSTE AFDEELING. Algemeene Bepaalingen.

256. Geene regterlijke bediening word waargenomen, dan door Bataafsche burgers, die den vollen ouderdom van dertig jaaren bereikt hebben.

Buiten deze voorwaarde, kan de Wet nog andere bepaalingen in de keuse maaken.

257. In geene Regtbank hebben Leden, of openbaare Aanklaagers, te gelijk zitting, die aan eikanderen bestaan in de opklimmende of nederdaalende linie, noch ook als Broeders, of als Oom en Neef, hetzij door bloedverwandtschap, of Huwelijk.

258. De Leden van alle Regtbanken zijn, bij hunne aftreding volgends de Wet, wederom, ten zelfden tijde verkiesbaar.

259. Geen lid word afgezet, dan om misdrijf, in

Sluiten