Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beiden, ieder op zijne Stern-Lijst, de namen aanteekenen»

13. In geval bij het oplezen van eenig Briefjen blijkt, dat iemand in de aanduiding van den Persoon een misslag had begaan, word het nummer door den Voorzitter ontzegeld, en de Stemmer opgeroepen, om zich nader te verklaren.

14. Hij, die de volstrekte meerderheid van Stemmen (dat is, ten minste, ééne meer, dan de helft, van alle de Stemmen) heeft, is de Benoemde.

15. Wanneer niemand de volstrekte meerderheid heeft, zullen alle de Gestemden op nieuw worden voorgelezen, ten einde daaruit één benoemd worde.

16. Bij de tweede stemming, zulk eene meerderheid geene plaats hebbende, worden de drie, die de meeste stemmen hebben, tot een derde stemming voorgedragen.

17. Bij de derde stemming is hij, die de meeste stemmen heeft, schoon geene volstrekte meerderheid hebbende, benoemd. In geval de stemmen staken, beslist fhet Lot.

18. Bij elke herstemming worden, alvorens, de voorige Stembrief jens in een Omslag verzegeld, en, na afloop der Zitting, verbrand.

19. Zoodra de benoeming van eenen Vertegenwoordiger en, op dezelfde wijze, die van eenen Kiezer der Grond-Vergadering en deszelfs Plaatsvervanger, of ook de stemming volbragt is over zoodanige zaak, waartoe de Grond-Vergadering, bij de Staatsregeling, of door !eene bijzondere Wet van het Vertegenwoordigend

Lichaam, was opgeroepen, word het verhandelde in geSchrift gesteld,' en door den Voorzitter, Secretaris, en de drie Stemopnemers onderteekend: waarna de Vergadering door den Voorzitter oogenblikkelijk gescheiden word.

20. De Wet bepaalt de wijze van stemming, bij het verkiezen van onderscheiden openbaare Ambtenaren voor zooveel bij de Staatsregeling daarin niet is voorzien.

TWEEDE AFDEELLNG. Van de Kiezers, ter Districts-Vergadering. 21. De Kiezers bedanken nimmer voor den hun opge-

legaen last, aan om reaenen, weiKe oy ue «rona-ver-

Nederlandsehe Staatsregelingen 5

Sluiten