Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaderingen, waardoor zij benoemd zijn, worden aangenomen. ,

22. Zij bevinden zig, op den derden dag na de benoeming, op de plaats hunner bestemming. Ter goedmaakinge der reiskosten, word hun, voor ieder uur afstands, toegelegd één Gulden.

23. Zij geven hunnen Lastbrief aan eene daartoe benoemde Commissie van het Plaatselijk Bestuur, alwaar de Districts-Vergadering gehouden word, ter naarziening over, en voords in de Vergadering aan den Vooél zitter.

24. Wanneer de Kiezer verhinderd word ter DistrictsVergadering te verschijnen, draagt hij dien post op aan zijnen Plaatsvervanger.

25. Ook deze wordende verhinderd, draagt hij zorg, dat de door zijne Grond-Vergadering benoemde Persoon aan de Vergadering van Kiezers kenbaar worde, en zend, tot bewijs der egtheid, zijnen lastbrief.

26. De Vergadering van Kiezers constitueert zig op denzelfden voet, als de Grond-Vergaderingen. (Art. 1 enz.)

27. De Voorzitter doet alle de, door de onderscheiden Grond-Vergaderingen van dat District benoemde, Persoonen, op eene lijst brengen, en der Vergadering voorlezen.

28. Zo iemand door eene volstrekte meerderheid (dat is, door ééne stem meer, dan de helft) der Gtond-Vergaderingen is benoemd, is de keus gedaan.

29. Zo niemand door de volstrekte meerderheid is benoemd, worden de drie, door de meesten van alle Grond-Vergaderingen benoemd, op eene Lijst gebragt

30. Zo 'er geene drie Persoonen door meer dan ééne Grond-Vergadering benoemd zijn, worden uit de andere benoemde Persoonen, bij besloten Briefjens, één of twee tot het Drietal, bij eene betrekkelijke meerderheid, van stemmen, benoemd.

31. Zo niemand der voorgedragenen, door meer dan ééne Grond-Vergadering, ware benoemd, word uit alle de benoemde Persoonen een Drietal op dezelfde wijze daargesteld.

32. Uit het gemaakte Drietal word het Lid der Vertegenwoordigende Vergadering gekozen.

Sluiten