Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14. Deze Ontvangers, en verdere Financiëele beambten, stellen derzelver eigen Suppoosten en Bedienden aan, en zijn dezelven, in persoon, verandwoordlijk.

15. Zij zijn verpligt, van alle hun bekend wordende benadeelingen der Financiën, en van alle bedrog en overtredingen, daaromtrend gepleegd, ten spoedigsten aan het Uitvoerend Bewind kennis te geven.

16. Het Uitvoerend Bewind schort dezelve Ontvangers en beambten, in geval van pligt-verzuim, in hunne bedieningen, en doet de klagten tegen dezelven inbrengen door den openbaaren Aanklaager, van en voor dat Departementaal Geregtshof, waaronder de beschuldigden behooren.

17. Geen Nationaal Ontvanger doet immer eenige betaaling, dan op Ordonnantie van Commissarissen der Tresorie, door dezelven behoorlijk geteekend, en bij die der Nationaale Reekening geregistreerd.

BIJLAGE.

REGLEMENT, LETTER E,

behoorende tot Titul IX.

Van de wijze van Herziening der Staatsregeling.

Art. 1. Tot het daarstellen, der Commissie van Herziening der Staatsregeling, zijn werkzaam alle de GrondVergaderingen in de geheele Republiek, welke ten dien einde worden opgeroepen, tegen den gewoonen dag der benoeminge van de Leden des Vertegenwoordigenden Lichaams, in den Jaare 1803.

2. Elk Viertal van naast aan elkander liggende Districten kiest, één Lid, en éénen Plaatsvervanger, tot deze Commissie.

Zo er een overschot mogt zijn van meer dan één District, word daardoor mede een Lid en Plaatsvervanger benoemd, doch, slechts één District overschietende, word hetzelve gevoegd bij het naatsgelegen Viertal.

3. Elke Grond-Vergadering benoemt éénen Reviseur,

Sluiten