Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noemen negen Leden, welke gezamentlyk-met de Leden van het Gerechtshof zelve, eene Vergadering zullen uitmaken van zeven-en-twintig Personen, welke Zitting zullen nemen naar den rang van derzelver ouderdom, onder het Praesidium van den Praesident van het hof, die den staat van het geschil duidelyk zal voordragen, en by meerderheid doen beslissen. En indien dezelve bevindt dat die duisterheid niet opgehelderd kan worden, zonder authentique interpretatie, zal het voorstel door het Staats-Bewind ter beslissing van de Stemgerechtigde Burgers worden gebragt.

106. Zoodra deze Staatsregeling door het Bataafsche Volk is aangenomen en geproclameerd, benoemt het Uitvoerend Bewind de zeven Leden van het StaatsBewind, en roept dezelven binnen veertien dagen, tegen een bepaalden dag binnen de Residentie; deze verkiezen dadelyk hunne Medeleden, en geven daarvan kennis aan het Uitvoerend Bewind, om dezelven insgelyks binnen den kortsmogelyken tyd opteroepen; ten einde alsdan het Staats-Bewind te installeeren.

Het Staats-Bewind geconstitueerd zynde, geeft hiervan kennis aan het Vertegenwoordigend Lichaam en het Uitvoerend Bewind, welke beide Collegiën zich daarop onmiddelyk dissolveeren.

Belofte voor de Leden van het Wetgevend Lichaam.

„Ik belove plechtiglyk, dat ik als Lid van het ,)Wetgevend Lichaam, achtervolgens de Staatsregeling, het belang des Bataaf schen Volks met al „myn vermogen zal helpen bevorderen, deszelfs „rechten zal helpen handhaven, my oprechtelyk en „naarstiglyk zal kwyten van alle plichten, my in „myne betrekking, opgelegd; zonder my daar van ,,iminer te laten wederhouden,' om lief en leed, „gunst of ongunst, beloften of geschenken, noch „eenige andere zaken; en dat ik, op geenerlei wyze, „zal medewerken of helpen besluiten tot eenig ont„werp, strekkende ter invoering van Erflijke waar„digheden, of afwykende van de gronden eener „Volksregeering by Vertegenwoordiging."

Sluiten