Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

middelen van verdediging, bij de Wet bepaald, te hebben gehad.

7. Ieder Burger heeft het regt, om verzoeken of voordragten aan de daartoe bevoegde Magt schriftelijk intedienen, mits die persoonlijk, en niet uit naam van meerderen, worden onderteekend, welk laatste alleen zal kunnen geschieden door of van wegens Ligchamen, wettig zamengesteld en als zoodanig erkend, en dan nog niet anders dan over onderwerpen, tot derzelver bepaalde werkzaamheden behoorende.

8. Alle algemeene Wetten en Bepalingen, welke sedert den jare 1795 hebben gederogeerd aan de pecuniele waarde van Eigendommen of wettig verkregene Bezittingen zijn aan herziening onderworpen. De vertogen, uit dit Artikel voortvloeijende,' kunnen geen onderwerp van regterlijk onderzoek uitmaken. Ieder die door dezelve Wetten is benadeeld geworden, kan zich deswegens aan den Wetgever vervoegen, die, naar bevind van zaken en op de meest billijke wijze, op de bovengemelde verzoeken zal disponeeren.

9. Het Leenrecht blijft afgeschaft. Alle Goederen worden gehouden voor allodiaal. De Wet zorgt voor de billijke en regtmatige schadeloosstelling der grondeigenaren, welke door deze afschaffing blijkbaar zijn benadeeld geworden.

Territoriale Verdeeling der Republiek, en Stemregt. -10. Het Grondgebied van het Bataafsch Gemeenebest in Europa blijft verdeeld in Acht Departementen, welker Grensscheidingen zullen zijn die der voormahge Gewesten. Het Landschap Drenthe blijft, provisioneel vereenigd met het voormalige Gewest Overijssel, zullende door de Wet daaromtrent nadere bepalingen kunnen worden gemaakt; en Bataafsch Braband een afzonderlijk Achtste Departement.

Ameland behoort onder het Departement Vriesland.

Wedde en West-Woldingerland, onder Groningen.

IJsselstein, mitsgaders de Schout-ambten van Benschop, en Noord-Polsbroek, alsmede Jaarsveld, onder Utrecht.

Vianen, Ameiden, Leerdam en Sommelsdijk, onder Holland.

Kuilenburg en Buren,' onder Gelderland.

Sluiten