Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door het Departement Holland, Zeven Leden; „ „ Departement Zeeland, Een Lid; „ „ Departement Utrecht, Een Lid;

en door ieder der overige Departementen, Twee I Leden.

19. De Leden der Vergadering van Hun Hoog Mo- ] genden moeten zijn Stemgeregtigde Burgers, bereikt I hebbende den vollen ouderdom van 30 jaren, geboren 1 binnen een der acht Departementen van het Gemeene- 1 best of in de Coloniën of Bezittingen van den Staat; en J binnen dat Departement, van wegens het welke zij 1 benoemd worden, gedurende de laatste zes jaren vóór 1 hunne benoeming hebben gewoond; zij mogen elkan- I deren niet bestaan tot in den vierden graad van bloed- I verwantschap of zwagerschap. Het vereischte van in- ] woning sluit niet uit de zoodanigen, die Reipublicae 1 causa zijn afwezig geweest.

20. Ter benoeming van een Lid der Vergadering van | Hun Hoog Mogenden, zendt het Departementaal Be- I stuur aan den Raadpensionaris eene Nominatie van vier 1 Personen, binnen het Departement woonachtig. De ] Raadpensionaris vermindert ' deze Nominatie tot op I twee Personen, waaruit dan vervolgens het Departe- | mentaal Bestuur de keuze doet.

21. Dadelijk na dat de zitting der Vergadering van I Hun Hoog Mogenden zal geopend zijn, het geen door | den Raadpensionaris verrigt wordt, gaat dezelve Vergadering over tot benoeming van een President voor j die zitting, welke uit haar midden gekozen wordt.

22. De Vergadering van Hun Hoog Mogenden wordt j geadsisteerd door een Griffier. De Raadpensionaris j heeft de benoeming van den Griffier van Hun Hoog I Mogenden, uit eene Nominatie van twee, buiten de Ver- I gadering genomene Personen,1 welke Nominatie door dezelve Vergadering aan den Raadpensionaris wordt I ingezonden.

23. Alle besluiten van de Vergadering van Hun j Hoog Mogenden worden geteekend door den President, 1 en gecontrasigneerd door den Griffier hunner Vergadering.

24. De Leden der Vergadering van Hun Hoog Mogenden brengen hoofdelijk hunne stem uit, zonder I

Sluiten