Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28. De Souvereine Vorst legt, bij het aannemen der regering, in de vergadering der Staten-Generaal den volgenden eed af:

„Ik zweer, dat ik eerst en bovenal de Grondwet „van de Vereenigde Nederlanden zal onderhouden „en handhaven, en dat Ik wijders de onafhankelijk„heid van den Staat, de vrijheid en welvaart van „deszelfs ingezetenen, met alle mijne krachten bevorderen zal.

„Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig."

29. Na het afleggen van den voormelden Eed wordt de Souvereine Vorst ingehuldigd bij de Staten-Generaal met de volgende plegtige verklaring:

„Wij zweren, dat wij, krachtens de grondwet van „dezen Staat, U huldigen en ontvangen als Souve„reinen Vorst der Vereenigde Nederlanden; dat wij „Uwe hooge en souvereine regten zullen bewaren „en onderhouden, U getrouw en gedienstig zullen „wezen in de bescherming van Uwen persoon en „staat, en voorts alles doen, wat goede en getrouwe „Staten-Generaal schuldig zijn en behooren te doen. „Zoo waarlijk helpe ons God Almagtig."

30. De beëediging van den Souvereinen Vorst en de inhuldiging bij de Staten-Generaal zullen plaats hebben in de stad Amsterdam, als de hoofdstad.

31. Na dat deze beëediging en inhuldiging door den Souvereinen Vorst zullen zijn ter kennis gebragt van de Staten der Provinciën of Landschappen, brengen deze aan Hem hunne hulde toe, in maniere als volgt:

„Wij zweren, dat wij U, den wettigen Souve„reinen Vorst der Vereenigde Nederlanden, steeds „gehouw en getrouw zullen zijn in de bescherming „van Uwen persoon en staat; dat wij, achtervolgens, „de verpligtingen ons bij de grondwet opgelegd, de „bevelen door U ofte Uwentwege aan ons gegeven, „zullen gehoorzamen; voorts alle Uwe dienaren , en „raden, in de nakoming van dezelve, zullen helpen „en bijstaan, en wijders alles doen, wat getrouwe „onderzaten aan hunnen Souvereinen Vorst schul„dig zijn en behooren te doen.

„Zoo waarlijk helpe ons God Almagtig."

32. De Souvereine Vorst pleegt alle de daden van

Sluiten